(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:

Žehnání kláštera

Nový rok a tříkrálové žehnání kláštera
Advent 2017 skončil
Ukončení činnosti Víceúčelového centra

Premonstráti

Putovní kazatel Norbert z Xanten (*asi 1080 - +6.6.1134) založil r. 1120 v pustině Prémontré u Laonu klášterní společnost, která přijala řeholi kanovníků augustiniánů. Řád byl potvrzen papežem Honoriem II. v r. 1126, kdy se Norbert stal magdeburským biskupem. Po ovládnutí Magdeburku protestanty r. 1627 byly Norbertovy ostatky přeneseny do kláštera v Praze na Strahově.
Za Norbertova nástupce, Huga z Fosses, byl zprvu volný svazek přísněji centralizován po vzoru cisterciáků. Řád se věnoval zvláště duchovní správě ve farnostech a charitativním činnostem, mj. ve vlastních špitálech. Premonstráti jako první uskutečnili ideu třetího řádu, tj. spojení laiků mimo klášter s životem řeholní komunity. V českých zemích vznikl první klášter necelých dvacet let po potvrzení řádu, začátkem 40. let založil biskup Jindřich Zdík klášter na Strahově v Praze (Regia canonia Strahoviensis in Monte Sion Pragae). Ve zdejším klášterním kostele Panny Marie je pohřben Vladislav II. (+1174). Dalšími významnými konventy byly Želiv, Teplá (založená českým šlechticem a mučedníkem bl. Hroznatou), Svatý Kopeček u Olomouce a řada dalších. Po husitských bouřích obnovili premonstráti činnost až v době rekatolizace, zvláště za přispění Jana Lohelia, od r. 1612 pražského arcibiskupa.

Sestry premonstrátky

Kongregace sester premonstrátek je jednou z větví v premonstrátské duchovní rodiny, žijící podle regule sv. Augustina v duchu sv. Norberta – je papežského práva. Řídí se obnovenými konstitucemi v duchu II. vatikánského koncilu, které byly schváleny 11. října 1987.

Kongregace sester premonstrátek byla založena 27. dubna 1902 na Svatém Kopečku u Olomouce. Dne 23. července 1902 byla tato Kongregace na řádové generální kapitule v Averbode v Belgii schválena a přijata do premonstrátského řádu. Založením Kongregace sester premonstrátek na Svatém Kopečku v roce 1902 se obnovil na území dnešního Česka a Slovenska premonstrátský způsob života sester, který zanikl zrušením kontemplativních společenství v době vlády Josefa II. Zakladatelem Kongregace je strahovský premonstrát Vojtěch Frejka.

Od r. 1939 má Kongregace dvě provincie: českomoravskou s provinciálním sídlem na Svatém Kopečku a slovenskou. V roce 1970 Kongregace obdržela papežské schválení. Centrum Kongregace je v Trnavě na Slovensku. V současnosti má Kongregace více jak 100 sester.

Kongregace vede sestry k vlastnímu posvěcení zachováváním slibů Evangelních rad, Bohu zasvěcené čistoty, chudoby a poslušnosti v životě naplněném kontemplací a apoštolskou prací, který žijeme pod vedením a ve spolupráci se společenstvím kněží Premonstrátského řádu.

Třetí řád

Někteří knězi a laici, muži a ženy, vedení duchovní náklonností k Norbertově společnosti, hledají v našich komunitách duchovní povzbuzení a místo lidského i křesťanského společenství. Aby ve svém živote prohloubili víru v apoštolskou aktivitu, chtějí být pevněji spojení s naším řádem a některou jeho komunitou.
Kongregace je přijímá za bratry a sestry společenství přidruženého k řádu (za terciáře a terciářky).

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: