(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2022

 

 

 

9. listopadu 2022 - Benefiční koncert, Jiří Pavlica & Hradišťan

6. listopadu 2022 - Chvály pod vedením chválové kapely Flamen

 

Oslava narozenin

Ve čtvrtek 15. září 2022 jsme se po delší odmlce opět sešli se zaměstnanci, abychom společně oslavili životní jubileum našeho zahradníka pana Petra a provozní paní Šárky.
Počasí nám nedovolilo slavit na zahradě, ale i tak bylo slavení v útulných prostorách naší knihovny srdečné a veselé. Přejeme oběma hodně Božích milostí do dalších let.

 

Ve čtvrtek 30. června jsme se loučili s o. arcibiskupem Janem

Akce v květnu a červnu

Slavnostní neděle 8. května 2022 na Svatém Kopečku

Fotogalérie - Oslava výročí 120 let od založení Kongregace sester premonstrátek

Prožíváme velkou vděčnost a radost z jubilea 120 let od založení naší Kongregace zde na Svatém Kopečku 27.dubna 1902. Hlavní částí slavení se odehrály v bazilice. Celý YouTube kanál - Svaty Kopecek TV - YouTube, bylo to za přítomnosti generálního opata premonstrátského řádu. Děkujeme za společenství a také za modlitbu.

 

Návštěva M. Aurélie

Začátkem dubna nás navštívila generální představená M. Aurélie se sr. Faustýnou, jednak, aby se projednaly podrobnosti ohledně slavení Jubilea 120. let od založení naší Kongregace a také si popřát k blížícím se velikonočním svátkům.
M. Aurélie nám přivezla také nově zpracovanou knihu členek od založení Kongregace, na které pracovala vybraná skupina sester. Máme tak možnost nahlédnout do krátkého životopisu těch, které svůj život věnovaly službě Bohu i lidem před námi.

 

Nové Svatokopecké muzeum zve po přestávce znovu návštěvníky. Nabízí i komentované prohlídky

 

Velikonoční přání podepsané olomouckými biskupy
Požehnané Velikonoce přejí sestry ze Svatého Kopečka

Velikonoční triduum

 

Oslavy narozenin Mons. Hrdličky

Sobotní dopoledne, o slavnosti svatého Josefa, bylo skutečně slavnostní. V katedrále svatého Václava se konala nádherná bohoslužba, které předsedal Mons. Josef Hrdličky, oslavenec, který nás v mnohém obohatil a povzbuzoval naše srdce k naprosté odevzdanosti našemu Pánu.
Slavil se nejen jeho křestní svátek, ale dodatečně jsme děkovali i za 80 let jeho požehnaného života.
Kéž mu Pán dopřeje ještě mnoho požehnaných dní.
Při této příležitosti bylo také možné koupit si jeho novou knihu: „Cestou od srdce k srdci“.

 

Exercicie

Ve dnech 20. – 25. února 2022 jsme prožily dny duchovního ztišení, hlubší modlitby i čas zamyšlení nad nejzákladnější modlitbou, které nás naučil sám Pán, a která je shrnutím celého evangelia.
Pod vedením P. Augustina Kováčika, O.Praem jsme si znovu uvědomovaly, jak krásná a důležitá je modlitba „Otče náš“, která nám říká kdo jsem, komu patřím – komu na mně záleží, a kam směřuji. Kéž nás Duch Svatý povzbuzuje v naprosté důvěře, že jsme Bohem milováni.
V závěru těchto požehnaných dnů bylo za co děkovat.

 

Den zasvěceného života

O svátku Uvedení Páně do chrámu jsme se po roční pauze opět setkali „naživo“ s Mons. Janem Graubnerem a Mons. Antonínem Baslerem a dalšími církevními i řádovými představenými, abychom společně Bohu poděkovali za dar svého povolání k zasvěcenému životu, vzájemně se povzbudili k věrnému a opravdovému prožívání tohoto vzácného daru a lidsky se potěšili.
Po mši svaté, které předsedal arcibiskup Jan Graubner jsme se krátce občerstvili a následovala podnětná přednáška P. Romana Czudka, rektora v Nepomucenu v Římě o prorockém poslání Bohu zasvěcených osob. Boží Slovo má v nás rezonovat a dávat sílu jít dál!
Potom následoval oběd, při kterém pokračovalo vzájemné sdílení.

Den zasvěceného života na stránkách arcibiskupství

 

Premonstráti zakončili jubilejní rok a Dvě fotogalérie z ukončení oslav na Strahově

 

Tříkrálové žehnání

V předvečer slavnosti Zjevení Páně (Třech Králů) nám P. Adrián Zemek O. Praem požehnal prostory našeho kláštera, včetně provozních místností.
Za zpěvu koled a vůně kadidla byly posvěcenou křídou označeny veřeje dveří nápisem K+M+B 2022 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky a všechny, kdo zde bydlí a pracují.

 

Novoroční adorace

První sváteční den nového roku 2022 jsme v naší komunitní kapli sv. Norberta opět věnovaly adoraci Nejsvětější svátosti za naši olomouckou arcidiecézi, za arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a ostatní duchovenstvo, Bohu zasvěcené osoby i všechen Boží lid.
Jako údy místní církve, která prožívá společně radosti i bolesti, obavy i naděje všech, vnímáme tuto svoji úlohu jako velmi cennou službu v církvi. Modlit se, chválit, děkovat a vyprošovat Ducha Božího všem lidem dobré vůle, je jedním z mnoha úkolů, které zde na tomto místě a v tomto čase milosti chceme naplňovat.
Vrcholí také řádové jubileum 900 let od jeho vzniku a to všechno umocnilo chvíle v Boží blízkosti. Kéž na nás všechny spočine v plnosti Áronovo slavnostní požehnání: „Ať tě Hospodin požehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“.

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování