(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2022

 

Novoroční adorace

První sváteční den nového roku 2022 jsme v naší komunitní kapli sv. Norberta opět věnovaly adoraci Nejsvětější svátosti za naši olomouckou arcidiecézi, za arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a ostatní duchovenstvo, Bohu zasvěcené osoby i všechen Boží lid.
Jako údy místní církve, která prožívá společně radosti i bolesti, obavy i naděje všech, vnímáme tuto svoji úlohu jako velmi cennou službu v církvi. Modlit se, chválit, děkovat a vyprošovat Ducha Božího všem lidem dobré vůle, je jedním z mnoha úkolů, které zde na tomto místě a v tomto čase milosti chceme naplňovat.
Vrcholí také řádové jubileum 900 let od jeho vzniku a to všechno umocnilo chvíle v Boží blízkosti. Kéž na nás všechny spočine v plnosti Áronovo slavnostní požehnání: „Ať tě Hospodin požehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“.

 

 

Tříkrálové žehnání

V předvečer slavnosti Zjevení Páně (Třech Králů) nám P. Adrián Zemek O. Praem požehnal prostory našeho kláštera, včetně provozních místností.
Za zpěvu koled a vůně kadidla byly posvěcenou křídou označeny veřeje dveří nápisem K+M+B 2022 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky a všechny, kdo zde bydlí a pracují.

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování