(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2021

 

Slavnost Božího Těla

V neděli 13. června 2021 jsme ve farnosti oslavili přenesenou Slavnost Těla a Krve Páně s vděčností, že se může opět konat i veřejné procesí ke čtyřem oltářům, které dobrovolníci připravili a vyzdobili květinami ze zahrádek a luk.
Již tradičně se průvodu účastnily družičky, které ochotně sypaly lupínky květin na cestu při průvodu s Nejsvětější Svátostí oltářní. Krásné počasí celou slavnost umocnilo.

 

Farní pouť

V sobotu 5. června, jsme se vydaly s naší farností a dvěma autobusy na dlouho avizovanou Pouť na Strahov a ke hrobu P. Bernarda Slabocha, O.Praem, který se nám svou kněžskou službou na Svatém Kopečku a okolí hluboko vryl do srdce.
Na Strahově jsme u vystavených ostatků sv. Norberta - po celou dobu jubilea - slavili a děkovali za našeho zakladatele a především za Boží laskavou péči o náš premonstrátský řád po celou dobu jeho trvání. Ano, slavíme vzácné jubileum 900. let od založení první komunity v Prémontré sv. Norbertem, a tím i začátek premonstrátského řádu.
Po slavnostní bohoslužbě jsme byli pozváni k prohlídce tematické výstavy ke zmíněnému jubileu v ambitech kláštera. Měli jsme možnost si prohlédnout i obě nádherné klášterní knihovny, vše s odborným výkladem P. Ambrože.
Po vydatném obědě jsme vyjeli do nedalekých Úhonic, kde je – na přání rodičů – pohřben již zmíněný P. Bernard. Není možné popsat vše, co se nám „honilo hlavou“, ale společná modlitba se zpěvem Salve Regina nám pomohla vše Pánu odevzdat a poděkovat za to, že jsme mohli aspoň na čas kráčet spolu s ním.
Vraceli jsme se přes Želiv s kratší návštěvou tohoto významného premonstrátského kláštera. Pan převor P. Tadeáš již na nás čekal a ochotně nás provedl obnovenou a pro veřejnost přístupnou kvadraturou kláštera s mnoha zajímavými a historicky cennými věcmi, včetně krásně opraveného kostela Narození Panny Marie.
Všechno, co jsme viděli nám připomnělo pravdivé úsloví: „člověče, přičiň se a Bůh ti požehná“! Po zakoupení dobrot z malebného klášterního obchůdku jsme se vydali na zpáteční cestu.
Díky, bylo to krásné!

   

 

Oslavy Jubilea v Nové Říši

V sobotu 29. května jsme se účastnily oslav dvojího jubilea v premonstrátském klášteře v Nové Říši. Především jubilea 900 let trvání našeho premonstrátského řádu a 810 let trvání novoříšské kanonie. Datum slavení byl vybrán záměrně: na den 79. výročí násilného odvlečení bratří z kláštera gestapem spolu s opatem Pavlem Součkem (1942).
Pontifikální mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner za účasti apoštolského nuncia v ČR Mons. Charlese Daniela Balvo, novoříšského opata Mariána Kosíka, opatů a kněží z ostatních kanonií. Krásná duchovní hudba se sborovým zpěvem provázela tuto děkovnou bohoslužbu s vrcholných Jubilate Deo.
Po slavnostním obědě bylo možné si prohlédnout obnovené prostory prelatury – bývalé opatské pokoje s nádhernou klenotnici a obrazárnu. Velmi poutavá je bývalá domácí opatská kaple, kterou také používal tehdejší opat Augustin Machalka, kterému naše komunita v Radvanově dosloužila.

 

V sobotu 15. května 2021

jsme přijaly se S. Dominikou pozvání na oslavu 50tin našeho trvalého jáhna ThLic. Jána Mikolaje.
Děkovná mše svatá byla slavena v renovované „zimní kapli“ při bazilice Navštívení Panny Marie a následné pohoštění a další společný program probíhal v novém „Bernardově centru“, které je zřízeno v ambitu baziliky. I tyto prostory jsou nově zrekonstruované a slouží pro společné akce ve farnosti.
Oslavy probíhaly ve velmi srdečné atmosféře a zaznělo mnoho díků i za jeho jáhenskou službu a další aktivity ve farnosti.

 

V rámci oslav Jubilea 900 let od založení premonstrátského řádu

jsme přijaly pozvání na Strahov v sobotu 1. května, kde ve společenství bratří a sester, spolu s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem jsme prožily krásnou liturgickou oslavu našeho Boha, který se nádherně projevil v životě a díle našeho otce svatého Norberta.
Hluboký duchovní prožitek umocnila duchovní hudba a krásné zpěvy, které složil skladatel Adam V. Michna z Otradovic. Měly jsme možnost vidět i vystavené ostatky svatého Norberta z bezprostřední blízkosti a velikou radostí také bylo, že jeden z našich svatokopeckých farníků přijal právě v tento den řeholní premonstrátský hábit a začal kanonický noviciát.

Oslava premonstrátského jubilea na Strahově

 

Jarní a velikonoční pozdrav 2021

 

 

Postní doba - Křížová cesta v kapli sester premonstrátek

 

Zimní poezie

Tak přece jsme se dočkali trochu té zimní poezie, kdy dříve narození obdivují tu Boží krásu a děti zase s rodiči naplno využívají možnosti zimních radovánek.

   

 

Novoroční adorace

Nový rok 2021 jsme v naší komunitě již tradičně věnovaly také adoraci našeho Pána za olomouckou arcidiecézi, ve které žijeme, ze které čerpáme a které také chceme jako společenství více způsoby sloužit. Letošní novoroční adorace byla umocněna skutečností, že prožíváme 900let od zrození premonstrátského řádu a s tím i velkou vděčnost našemu Pánu i za svatého Norberta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování