(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2017

 

Ukončení činnosti Víceúčelového centra

 

PF 2018

 

 

.Advent 2017 skončil

 

Adventní doba v Domově sv. Norberta

 

Adventní setkání

Vstoupili jsme do krásné adventní doby, kdy očekáváme a připravujeme své srdce na příchod Spasitele o vánocích. Je to doba duchovních podnětů, setkávání a aktivního konání dobra.
Úvodní adventní setkání ve farnosti připravila Matice svatokopecká s pomocným biskupem Mons. Antonínem Baslerem v nedělí podvečer.
V našem společenství jsme přivítaly ve čtvrtek 7. prosince P. Tadeáše Spišáka, O.Praem ze Želiva, který nás ve své přednášce vedl k vážnějšímu zamyšlení nad smyslem života, nad tím, co dělá člověka člověkem, nad potřebností pěstovat vztahy s Bohem a mezi sebou navzájem, a jaký je konečný cíl člověka. V přípravě na příchod Vykupitele Ježíše Krista to jsou otázky velmi aktuální, které je třeba si klást. Promítl nám také krátké příběhy, které s tématem souvisely.
Programu se účastnili i někteří klienti Domova sv. Norberta. S P. Tadeášem jsme slavily liturgii a prožily společné chvíle u stolu.
Fotografie

 

Formační setkání v Trnavě

Ve dnech 30.11. - 2.12. jsme se zúčastnily společného formačního setkání v rámci Kongregace na generalátě v Trnavě.
Duchovním programem nás provázel P. Karel Satoria, kněz, který si prošel vším možným a vyzrál ve velmi hlubokého a lidsky šťastného člověka. Jeho přednášky, rozhovory a slavení eucharistie nás vybízely: „Nežádej od Boha méně, než ti chce dát“! Byl to opravdu požehnaný čas, který nás posílil na další cestě hledání Boha v každodenním zápase o naplněné svého povolání s pozorností k Tomu, který se mi dává.
Cenné byly i společné chvíle sdílení při stole i ve chvílích odpočinku. Děkujeme.
Fotografie

 

Koncert v bazilice

V nedělním podvečeru 26. listopadu 2017 připravila Matice svatokopecká se svým novým vedením slavnostní koncert duchovní hudby na závěr církevního roku.
V bazilice Navštívení P. Marie zazněly pod vedením Jana Gottwalda, regenschori této baziliky, nádherné varhanní skladby našich i zahraničních autorů v doprovodu trumpetisty J. Kocůrka ml., obohacené skvělým sopránem Kristýny Vylíčilové. Závěrečný potlesk vestoje potvrdil spokojenost a vděčnost posluchačů.

 

Celoživotní formace v komunitě

Ve dnech 17. – 18. listopadu jsme prožily potřebné chvíle permanentní (celoživotní) formace s vlastním duchovním programem, který nám umožnil zastavit se na cestě a zkoumat priority našeho života.
Přednášky měl P. Bernard Slaboch, OPraem, zdejší farář, na téma: „Obyčejný život Matky Boží“, její očekávání a vlastní realita jejího života. Hloubka tohoto tématu nás stavěla před zrcadlo, jak žijeme a máme žít náš Bohu zasvěcený život, který má být podobný Mariinu životu, i když je mezi námi a Jí diametrální rozdíl.
Na závěr nás P. Bernard vybídl k opětnému přijetí P. Marie z celého srdce, Ona nás naučí „stát pod křížem“, naučí nás hlouběji prožívat eucharistii a být lidmi „třetího dne“ – Vzkříšeného Krista.
Do programu pěkně zapadalo nejen slavené liturgie a adorace NSO v naší kapli, ale také sobotní putování do baziliky na mši svatou, kterou zvládly i naše spolusestry na vozíčku.
Požehnané byly i chvíle společného posezení, občerstvení a písniček při kytaře v knihovně, kterého se účastnily i některé naše terciářky. Na Závěr jsme shlédly film o Fatimě.
Fotografie

 

Duchovní cvičení v Dolanech

Ve dnech 19. – 22. října jsem se opět zúčastnila duchovních cvičení v komunitě Blahoslavenství v Dolanech.
Přednášející S. Veronika Barátová, nás postupně vedla k hlubšímu pochopení ženy – učednice, která je povolána k lásce. Ústřední postavou byla opět sv. Terezie z Lisieux a její cesta lásky k Bohu, která rostla zároveň s ní.
Součástí tohoto požehnaného času prodlévání před Pánem byly i biblické tance pro ženy a samozřejmě adorace nejsvětější svátosti oltářní. Božská liturgie nás vedla ke chvále a vděčnosti za všechny přijaté milosti.

 

Jednání se zástupci Domova v Humpolci

V pondělí 2. října jsme se s ředitelem Mgr. Janem Výborným a ekonomkou paní Lenkou Krupkovou z Domova blah. Bronislavy z Humpolce sešly zde na Svatém Kopečku, aby nás oba informovali o chodu a hospodaření Domova, o tom, jak se daří obyvatelům a personálu.
Pan ředitel předložil také vizi Domova pro nastávající období r. 2018. Bylo potěšující, že se podařilo dokončit výměnu oken v objektu, což významně zlepšilo kulturu bydlení a zaznamenaly se i úspory energií.
Při vzájemné diskusi jsme rády ocenily snahu a osobní nasazení obou klíčových pracovníků, kteří svým pozitivním přístupem udržují dobré jméno Domova. Na závěr nám ředitel také poděkoval za projevenou důvěru a hlavně modlitební podporu našeho společného díla, čehož si oba velmi váží.

 

Z naší zahrady

Biskupské svěcení Antonína Baslera a Josefa Nuzíka

Oslavy na Strahově

Díkůvzdání a socha Panny Marie Fatimské

Další fotogalérie z Díkůvzdání

Další fotogalérie z Oslav výročí Fatimy

Polovina září 2017 v našem klášteře

 

Premonstrátky na Celostátním setkání mládeže a něco i předtím

Týden od 13. do 19. srpna 2017 byl bohatý na krásné zážitky, setkávání a milosti z nich plynoucí. V neděli začaly v bazilice Navštívení Panny Marie Odpustkové slavnosti, které vyvrcholily v den slavnosti Nanebevzatí Panny Marie.
Na nedělní mši svatou v 15:00 byl pozván Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický, který měl po mši svaté velmi zajímavou přednášku na téma: „Nebojte se!“.
Na pondělní mši svatou byl pozván novokněz-premonstrát P. Hyacint Pavel Kuchta, který udělil i v našem společenství novokněžské požehnání. S. Michaela mu předala malý dárek - kalichové prádlo, které vyšívala jedna ze sester. V úterý slavil mši svatou dominikán P. Jan Rajlich. Účastnily jsme se také odpoledních adorací, které vyústily modlitbou mariánských nešpor.
V té době také bylo oficiálně zahájeno 6. celostátní setkání mládeže v Olomouci a v pátek 18. srpna ve 20: 00 byla při zaplněném prostranství před bazilikou, které se nově nazývá: Návrší Jana Pavla II., slavena mše svatá. Bylo to nádherné a hlavní celebrant Mons. František V. Lobkowicz připomněl nezapomenutelnou událost před 22 lety, kdy zde proběhlo setkání s dnes již svatým papežem Janem Pavlem II. Pan biskup připomněl, že tehdy zde byli rodiče dnes přítomné mládeže…
A potom následovala sobota, kdy se na EXPO prezentovaly Řády, Kongregace a další křesťanské organizace působící celorepublikově. My jsme také měly stánek s prezentací našeho společenství, které bylo spolu s dalšími stánky průběžně navštěvováno mladými lidmi i rodinami s dětmi. Zájemcům jsme nabídly i naše výrobky a další prezentační materiály při osobním kontaktu, který je velice důležitý.

Fotografie

Další fotografie z CSM v Olomouci (vyberte si z podgalérií)

 

Pouť do Staré Vody u Libavé

V sobotu 22. července 2017 jsme s mnoha dalšími poutníky putovali ke sv. Anně Starovodské ve vojenském újezdě Libavá, abychom společně děkovali, slavili a také prosili.
Oprava kostela se zase o kousek posunula, jistě i díky finančním prostředkům od věřících z Německa, jejich zástupci byli také přítomni na této mši svaté. My jsme mohli hrát a zpívat z nově vybudovaného kůru nad hlavním vstupem, který voněl zdravým dřevem. Z vrchu byl pěkný pohled do lodi kostela, která se přede mší svatou krásně zaplnila.
Na kůru jsou jednotlivá zastavení Křížové cesty vyrobená z různých druhů materiálu, na některých je zachycena historie zaniklých obcí.
Hlavním celebrantem byl nově jmenovaný pomocný biskup Mons. J. Nuzík. Během mše svaté byl požehnán nový zvon pro kostel v Obci Stará Voda. Po mši svaté byl krátký výstav NSO se svátostným požehnáním a po něm průvod ke „Královské studánce“.

Další dvě fotogalérie

 

V pondělí 10. července nás navštívil P. Wiliam Döme z Rakouska,

který se svými farníky putoval na Svatý Kopeček a na další místa v naší vlasti. Po komentované prohlídce baziliky Navštívení P. Marie pod vedením P. Ambrože P. Šámala, O.Praem slavili v klášterní kapli sv. Norberta mši svatou a po ní jsme je pozvaly k menšímu pohoštění do naší knihovny. Bylo to krásné a velmi srdečné setkání, i když časově omezené, protože měli před sebou další program.

 

Začátek prázdnin již tradičně odstartovala děkovná pouť na Velehrad,

kde je počátek naší víry, kultury i státnosti a je stále za co děkovat Bohu, který k nám poslal svaté bratry Cyrila a Metoděje. Děkujeme a stále obdivujeme jejich odvahu, ochotu a připravenost jít do neznáma a statečně hlásat Krista.
I letos se pouť vydařila, o čemž svědčí stále větší počet poutníků. Atmosféra byla bezvadná, hlavním celebrantem a kazatelem byl vzácný host – prefekt Kongregace pro biskupy J. Em. Marc kardinál Ouellet, který nás na začátku mše svaté oslovil sice lámanou, ale pěkně srozumitelnou češtinou, což nás velmi potěšilo. Koncelebrovali čeští a moravští biskupové spolu se zahraničními hosty.
V závěru mše sv. nám apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza představil dva nové pomocné biskupy pro Olomouckou arcidiecézi, což byla veliká radost, vyjádřená dlouhotrvajícím potleskem.
Biskupská konference, jako každý rok, ocenila vybrané tvůrčí osobnosti v oblasti kultury a vzdělávání a také národního koordinátora Tříkrálové sbírky Marka Navrátila.
My jsme měly také možnost vzít na zpáteční cestě vytrvalou poutnici ze Svatého Kopečka paní Fanynku, která doputovala přes Svatý Hostýn na Velehrad pěšky s dalšími více než dvěma sty nadšenců, kteří tuto tradici naplňují již deset let.

Další dvě fotogalérie pořízené při slavnostní poutní mši sv. 5. července foto1 a foto2

 

Opékačka

Středeční krásné odpoledne (28. června) u pergoly připomnělo, že jsou před námi prázdniny a doba dovolených. Počasí nám přálo, i když se bouřková mračna vytrvale honila po obloze. Společného posezení jsme využili také k oslavám narozenin a svátků našich zaměstnanců, a při dobrém jídle všeho druhu se pohodově vyprávělo o všem možném.
I naši klienti, kteří se takovéto opékačky účastnili poprvé si libovali, že mohou v krásné přírodě naší relaxační zahrady zakoušet, jak může být život i ve stáří příjemný.

Farní den

Neděle 25. června, byla v naší farnosti Nedělí s velkým „N“, protože se konal již po sedmé Farní den a také čtyři děti z naší farnosti přijaly prvně Pána Ježíše v eucharistii.
Po mši svaté v 10:30 byl v ambitu společný oběd a po něm začaly různé aktivity pro děti, ženy, grilování a další bohatý i kulturní program. Uskutečnilo se také oficiální rozloučení s P. Klementem Růžičkou, O.Praem, který zde požehnaně působil 15 let.
V programu bylo i vystoupení čtyř hudebních těles naší farnosti a samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola pro šťastné výherce. Program pokračoval do pozdních odpoledních hodin u ohně a s písničkami.

Fotografie z těchto dvou akcí

 

Minidovolená

V pondělí 19. června jsme se vydaly do západních Čech, do premonstrátského kláštera v Teplé, abychom prožily pár dní společné dovolené. První zastávkou byla Třeboň, kde jsme – po delším hledání – našly hrob P. Huga J. Pitla, O.Praem, abychom mu položily kytičku na hrob a modlitbou mu vyprosily pokoj Boží.
Navečer jsme šťastně dorazily do Teplé, kde nás pan opat Filip Lobkowicz očekával a nabídl občerstvení po dlouhé cestě. V úterý jsme si za podrobného výkladu P. Augustina Kováčika, O.Praem, převora kláštera prohlédly celé jižní křídlo kláštera, které je nádherně opravené. Hroznatova akademie zde nabízí řadu zajímavých aktivit. Významná klášterní knihovna byla další naší zastávkou a naše kroky také zamířily k místu dočasného odpočinku opata Heřmana J. Tyla, O.Praem, který se velmi zasloužil o obnovení klášterního života zde. Účastnily jsme se liturgie s bratřími v konventu a oslavy výročního dne posvěcení kostela Zvěstování Panny Marie.
Ve středu jsme zavítaly do Mariánských lázní, kde jsme stihly i zpívající fontánu, což je opravdu nádhera. Ve čtvrtek po snídani jsme se rozloučily s bratřími, kterým naše přítomnost zjevně udělala radost, a osvěžené se vydaly na zpáteční cestu, ovšem ještě se zastávkou v bývalém premonstrátském ženském klášteře v Chotěšově.
Klášter založil blahoslavený Hroznata (1202 – 1210) pro řeholní kanovnice premonstrátského řádu. Klášter měl hodně složitou historii, a nyní je v majetku obce Chotěšov, která postupně zajišťuje velké opravy zdevastovaného areálu spolu s dobrovolnickou neziskovou organizací: Spolek Klášter Chotěšov.
Na zpáteční cestě jsme děkovaly za všechny krásné chvíle, které nám Pán v tyto dny dopřál.

Boží Tělo

Neděle 18. června byla v naší svatokopecké farnosti ve znamení oslavy Těla a Krve Páně – Božího Těla.
Vše vyzdobené, družičky s kvítky, slavnostní hudba, vše vypovídalo o tom, že eucharistická úcta není jen prázdnou frází, ale že je součástí našeho každodenního života. Ke čtyřem venkovním oltářům směřoval průvod kněze - P. Bernarda se svátostným Kristem v doprovodu ministrantů, družiček, hudebníků a věřících, zde se četlo Boží Slovo a vyjadřovaly prosby za jednotlivé potřeby. Zpěv a hudba zněli po celém Návrší Jana Pavla II., a slavnostní průvod se završil v bazilice, kde jsme přijali svátostné požehnání.

Krkonoše

Ve dnech 11. – 13. 6. 2017 jsme se S. Michaelou, provinční představenou, prožily pěkné chvíle v Krkonoších, kde měla své výjezdní zasedání a formační setkání Konference vyšších představených ženských řeholí.
Využily jsme příležitosti a putovaly jsme nejdříve do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, abychom ji pozdravily a také svěřily naši komunitu a vše, co nám leží na srdci. Potom jsme putovaly směr Špindlerův Mlýn, kde se nachází Resort sv. František – Erlebachova a Josefova bouda. Zde jsme byly spolu s ostatními účastnicemi ubytované a mohly jsme využít nejen srdečného pohostinství manželů Tomáškových, včetně dalších nabídek, ale také vycházek do krásné přírody v srdci Krkonošského národního parku.
Při denní mši svaté s bezprostředním výhledem do krajiny bylo za co děkovat. Duchovním a formačním programem nás provázel P. F. Hylmar SJ, milé bylo i setkání s P. Jiřím Šlégrem, duchovním správcem Špindlerova Mlýna.
Dopoledne před odjezdem byla možnost výšlapu na Sněžku, ale my jsme si zvolily jednodušší trasu k Čertově strouze, která nám také dala zabrat.

Při letošní Noci kostelů (9. června)

jsme nabídly ke zhlédnutí i naší kapli sv. Norberta. Napadlo nás to už loni, a tak jsme se letos odhodlaly a snad to i někoho oslovilo. Kolemjdoucí zval informační letáček, kterého si všimlo několik menších skupinek lidí, a ty potom uvedla představená domu S. Dominika do prostor před kaplí, kde si mohli návštěvníci prohlédnout dvě větší nástěnky.
První názorně ukazuje historickou část využití sakrálního prostoru, včetně rekonstrukce a druhá představuje ideový návrh kaple sv. Norberta, tak, jak to navrhl akad. sochař Petr Váňa. Následovala prohlídka kaple s výkladem od S. Michaely, představené provincie, a S. Jitky. Ve dvouhodinovém programu byly také dva hudební vstupy – hra na varhany, kterou předvedla S. Rafaela.
Návštěvníci se zajímali i o náš život a činnost zde v Norbertinu, a mohli si odnést i letáčky o nás. Byla to pro nás pěkná zkušenost.

Letošní slavnost sv. Norberta (6. června)

jsme oslavily společně v komunitě. Chystaly jsem se sice na Strahov, kde jsou jeho ostatky, abychom vše společně oslavili s bratřími, ale měli mši svatou jen večer, takže bychom se nestačily včas vrátit na Sv. Kopeček. I tak to bylo pěkné slavení se mší svatou, s adorací, svátečním obědem a společnou rekreací.
Při modlitbě litanií jsme si připomněly, jakými ctnostmi sv. Norbert vynikal a co všechno nám ještě schází. Svatý Norberte, oroduj za nás.

Fotografie z pěti akcí

 

Pouť do Koclířova

Poslední sobotu v měsíci květnu (27. května) jsme se vydaly na pouť do Koclířova u Svitav, kde je Národní centrum Fatimy v ČR a v letošním jubilejním roce Fatimy je zde hodně pěkných programů. Volily jsme pouť mimo hlavní program, abychom měly čas a prostor na modlitbu, což se nám podařilo.
Od 10:00 začala v kostele adorace za nemocné a celý nemocný svět, kterou vedl P. Dokládal za doprovodu kytarových písní. Během ní se zaplnil kostel poutníky od Brna se svým knězem a v 10:30 následovala mše svatá. Po ní představil P. Dokládal historii a současné působení tohoto pěkného poutního místa ČM Fatimy.
A protože jsme chtěly P. Marii Fatimské svěřit všechny své těžkosti i nevyslovená přání, byl zde dostatečná prostor i na soukromou modlitbu. Pod její sochou jsou umístěny ostatky nedávno svatořečených sourozenců Františka a Jacinty Martoových – pasáčků z Fatimy (13.5.2017) a na zemi stojí džbán do kterého poutníci – a my také - vkládají prosby za vyslyšení. P. Dokládal to pěkně okomentoval, že „ P. Maria se přimluví, aby voda našich trápení byla proměněna ve víno radosti“, jako v Káně.
Poklonily jsme se také přítomným ostatkům sv. Jana Pavla II. a šly jsme posilnit své tělo v klášterní cukrárně. Prohlédly jsme si celý rozsáhlý areál a ve 14:00 jsme účastí na májové pobožnosti završily svou pouť.
Na zpáteční cestě jsme se krátce zastavily v kostele sv. Filomény a sv. Jakuba staršího a bez problémů jsme dojely na Sv. Kopeček, osvěžené na duchu i těle.

Příběh jedné ženy

Ve dnech 18. – 20. května jsem se opět účastnila duchovních cvičení v komunitě Blahoslavenství v Dolanech. Už samotný název: „Příběh jedné ženy“ byl velmi zajímavý a lákavý, ale tentokrát probíhaly v rámci programu i biblické tance a gesta jako způsob modlitby.
Přednášející sr. Veronika Barátová nám nastínila, jak ve světle evangelia můžeme vidět svůj vlastní životní příběh, jak objevit důstojnost, krásu a poslání, které mi dává Bůh. Přítomné zde byly ženy žijící v manželství, v zasvěceném životě, ženy svobodné všech věkových kategorií.
Po přednáškách byl vždy hodinový prostor na tichou adoraci, vše si v hlavě „srovnat“ a hlavně si vše vypovídat se svým Pánem a Bohem. Biblické tance vysvětlovala a názorně předváděla sr. Lucia Kopasová a s velikou trpělivostí nás jednotlivé taneční kroky učila. Bylo to opravdu nádherné a osvěžující pro tělo i duši.
V krásném, až horkém počasí bylo výhodou, že jsme se stravovali ve vzdušném zahradním párty stanu, což bylo velmi příjemné. V rozlehlé zahradě jsem po dlouhé době viděla z blízka pokojně se pasoucí ovečky.

Rozloučení s P. Klementem

V pondělí 15.května koncelebroval v naší kapli naposled P. Klement Růžička, OPraem, aby ho jeho spolubratr P. Bernard Slaboch, OPraem přestěhoval do Charitního domova v Kroměříži.
Na Svatém Kopečku působil 15 let a v naší komunitě pobýval od prosince r. 2013. Spoluslavil liturgii, rád při ní povzbuzoval přítomné Božím slovem, účastnil se setkání seniorů v Domově sv. Norberta, a nešetřil povzbudivými a srdečnými slovy při různých setkáních. Rád zvláště o nedělích pomáhal v bazilice při zpovídání poutníků, ke kterým měl vřelý vztah.
Nyní ho Pán pozval na nové místo, kde jistě také najde svou úlohu, i když fyzických sil viditelně ubývá. Vděčně ho provázíme svou modlitbou.

Májové posezení a tvoření v Domově sv. Norberta

Při "Májovém posezení" (11.května) jsme se přivítaly s dvěma novými obyvatelkami našeho domova - s pí.Látalovou a pí.Burgetovou, které nám krátce řekly něco ze svého života. Více se představila i nová paní sociální I.Hromková a ukázala i fotku své rodiny.
Zároveň jsme se při tomto posezení rozloučili s p.Krasuckim, který se stěhoval do domova do jiného města. Střípky z jeho života nám nejprve připomenul jeho syn a potom nám p.Krasucki s velkým zapálením povídal o svém životním koníčku otužování, ukázal nám i nějaké fotky z této etapy jeho života a nám všem se to moc líbilo.
V květnu jsme také měli malou tvořivou dílnu, kde jsem vyráběli tulipány z papíru. Byl to společný čas pro relax, trénink jemné motoriky a tvoření pro radost.

Fotografie ze čtyř akcí

 

Den provincie

O svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí (8. května), jsme v našem společenství slavily Den provincie 2017 s velkou vděčností za všechno co nám Pán dopřává.
Na dopolední přednášce nám P. Antonín Krasuczki, OP představil životní příběh P. Marie od chvíle Zvěstování až po její vrcholnou úlohu při Druhém příchodu Krista, kdy se s Ní církev setká v dokonalé slávě vzkříšeného Krista.
Téma bylo velmi obsažné, a jsme rády, že jsme ho získaly i v tiskové podobě a můžeme se k němu vrátit při soukromé meditaci. P. Antonín nám také požehnal sošku P. Marie Fatimské, kterou jsme si pořídily u příležitosti letošního Fatimského jubilea. Následně jsme se vydaly na pouť k P. Marii do baziliky, kde jsme zazpívaly Litanie k její poctě a svěřily se do její mocné ochrany.
Po svátečním obědě byl prostor pro osobní odpočinek a potom jsme shlédly film „Není větší lásky“, který byl také hodně podnětný. Sváteční den jsme uzavřely liturgickou modlitbou Večerních chval. Do dalších dnů nás povzbudila vybraná slova sv. Norberta z jeho „Řeči na rozloučenou“, natištěná na obrázku z jeho portrétem.

   

 

Svátek Sr. Dominiky

V neděli 7. května jsme společně oslavily řeholní svátek představené domu Sr. Dominiky. Mše svatá, modlitby, přání, pestrá kytička a dárky, to všechno patřilo ke slavení. Po obědě jsme si poseděly v knihovně a za doprovodu kytary jsme zpívaly známé písně s HOSANY, takže bylo veselo. Vyprošujeme jí Boží požehnání, sílu a radost ze služby a také dobré zdraví.

Kapitula komunity

Sobotní odpoledne 29. dubna jsme společně prožily podle našich Konstitucí při slavení kapituly komunity. Ohlédly jsme se zpět a posoudily, co se podařilo, prohovořily současné skutečnosti a stanovily si priority pro společné putování za Pánem. Ale nebylo to jen „pracovní setkání“, byla to i chvíle občerstvení a společného pobývání, což je zásadní pro náš společný, Bohu zasvěcený život.

Chodící Nešpory

Prožíváme s celou církví krásnou velikonoční dobu, čas radosti a velké vděčnosti za naše vykoupení. Asi nejlépe to vyjadřuje to krátké ALELUJA, které ať zní v uších i v srdci po celý rok. V bazilice se účastníme nedělních zpívaných Chodících Nešpor, kdy putujeme ke křtitelnici za zpěvu žalmů a vyznáváme Kristovo vítězství nad smrtí.

Fotografie z těchto tří akcí

 

Předvelikonoční posezení v DSN

Na Zelený čtvrtek si obyvatelé Domova sv. Norberta pod vedením nové sociální pracovnice, paní Ivety Hromkové, společně poseděli a při ochutnávce dobrot si přiblížili význam nastávajících velikonočních svátků. Při poslechu melodií s flétničkou vyráběli s přítomným personálem i zajímavé velikonoční ozdoby.
Fotografie

 

Padesátiny Sr. Petry

Na Květnou neděli jsme oslavily s naší Sr. Petrou 50té narozeniny. Nejprve v kruhu rodiny a některých terciářek a následně s komunitou. Při mši svaté a i potom byl prostor pro poděkování a popřání Božího požehnání do dalších let. Krásná kytka a ještě hezčí a chutný dort patřil k této oslavě.

 

Přání k Velikonocům

 

Diecézní setkání varhaníků a sbormistrů

V sobotu 18. března se konalo diecézní setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schól a všech zájemců o liturgii a hudbu v aule Caritas-VOŠs v Olomouci.
A bylo nás tam opravdu hodně. Celým bohatým programem nás provázel obecně známý dirigent, sbormistr, varhaník, skladatel a pedagog pan František Macek, který se své úlohy zhostil výborně. První přednáškou nás Mons. Josef Hrdlička vtáhl do atmosféry krásné chrámové hudby a zpěvu a povzbudil účastníky, aby jejich osobní nasazení bylo především k Boží chvále, ale také aby naplňovalo jejich srdce radostí.
Dalším hostem byl Mgr. Karel Kocůrek, který nám předvedl hru na mnoho historických i současných především dechových nástrojů a vše završil velmi pěknými a netradičními skladbami, při kterých vystoupila i jeho manželka s dcerou a synem. Nově vydaný II. díl Panis Angelicus s výběrem sborových skladeb nás seznámil Ing. Vladimír Bleša. Součástí programu byl i nácvik dvou chorálů J. S. Bacha pod vedením Ing. Jana Kupky.
O přestávce jsme se občerstvili výborným moučníkem a dobrou kávou. Vše vyvrcholilo mší svatou v katedrále sv. Václava, kde jsme také popřáli Mons. Hrdličkovi ke jmeninám.

     

 

Místo posledního odpočinku sester premonstrátek na Svatém Kopečku

 

Postní duchovní cvičení v Dolanech

Ve dnech 9. – 12. března 2017 jsem se účastnila Postních duchovních cvičení v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.
Přednášející sr. Veronika Barátová nám velmi poutavým způsobem postupně odkrývala život sv. Terezie z Lizieux a jejího prožívání tajemství Kristova kříže a vzkříšení. Uváděla nás do tajemství Boží lásky k člověku a v tomto světle vnímat i své vzájemné vztahy v tomto světě. Vzácný byl i čas každodenní tiché adorace mezi přednáškami, a spolu s komunitou i prožitý čas slavení liturgie a modlitby chvály. Nezapomenutelné byly sobotní nešpory Vzkříšení – komunitní liturgie inspirovaná byzantskou liturgií s přímluvnou modlitbou.
Nedělní mši svatou jsme prožili s celým farním společenstvím, a bylo povzbuzující vidět tuto živou farnost s mnoha mladými „v akci“. V hluboce duchovním prostředí jsme mohli zakoušet, jak se má žít Kristovo evangelium a bratrský život v praxi.
Děkujeme, sr.J.

 

Jaro je tady

Postní doba je taky dobou prvních pozdravů jara. Na naší zahrádce kvetou sněženky a bledule.

 

 

Exercicie u sester premonstrátek

Ve dnech 20. – 25. února 2017 nás „Pán zavedl na poušť, aby mluvil k našemu srdci“…(z Písně písní).
Měly jsme totiž zde v komunitě exercicie (duchovní cvičení) při kterých nás doprovázel P. Vojtěch Suchý, SJ, skrze Boží Slovo – evangelium sv. Matouše. Čas ztišení, naslouchání, modlitby, sebereflexe a také odpočinku byl opravdu krásný a duchovně bohatý. P. Vojtěch nám přibližoval cestu sv. Matouše - od celníka k učedníkovi – tak zajímavým a hluboce duchovním způsobem, že nás často téměř vtáhl do tehdejší atmosféry Ježíšova působení před víc, jak dvěma tisíci lety. Předkládal nám nové pohledy na konkrétní situace učedníků a my jsme je zase aplikovaly na náš každodenní život.
Na závěr exercicií jsme obnovily při mši svaté své odevzdání Bohu a naší Kongregaci v sesterském společenství, v životě podle Kristova evangelia v duchu sv. Augustina a Norberta.
Při závěrečném obědě jsme P. Vojtěchovi upřímně poděkovaly za prožité chvíle milosti a slíbily, že ho budeme provázet modlitbou při jeho nelehkém působení v Severních Čechách.

   

 

Pouť zasvěcených 2. února

O svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) jsme se opět vydaly do seminární kaple v Olomouci, abychom společně poděkovali za dar Bohu zasvěceného života při setkání s Mons. Janem Graubnerem a dalšími kněžími i řeholními bratry a sestrami olomoucké arcidiecéze.
Po mši svaté a krátkém občerstvení jsme vyslechli přednášku sr. Lucie Tartary, převorky trapistického kláštera Naší Paní nad Vltavou, kterou tlumočila její spolusestra. Téma přednášky bylo velmi aktuální: Osobní vztah s Bohem prostřednictvím modlitby. Láskyplný vztah ke Kristu nás vede k nadšení pro Krista a vyhání strach. Je to chuť se modlit, chuť žít i ty nejobtížnější vztahy v osobním každodenním nasazení pro druhé. Závěrečné poděkování s pěknou kytičkou završilo podnětnou přednášku.
Následovalo přání panu arcibiskupovi Janu Graubnerovi k svátku a potom jsme se přemístily do prostorné jídelny k výbornému obědu s laskavou obsluhou seminaristů.

   

75 let otce biskupa Josefa

O sobotním dopoledni 21. ledna byla katedrála sv. Václava v Olomouci zcela zaplněná a to mělo veliký důvod. Světící biskup Mons. Josef Hrdlička totiž slavil děkovnou mši svatou u příležitosti svých 75 narozenin a všichni přátelé a známí chtěli slavit spolu s ním.
Za přítomnosti pana arcibiskupa Jana Graubnera a dalších biskupů z Čech, Moravy a Slezska, spousty kněží a věřících zněl katedrálou zpěv Dómského chrámového sboru pod vedením ing. Jana Kupky, i sólové zpěvy, které obohatily slavnostní liturgii.
Po mši svaté se střídaly konkrétní skupiny gratulantů a toto nádherné slavení pokračovalo na arcibiskupství, kde bylo připraveno dobré jídlo, pití a všechno to, co k oslavě patří. Tam také pokračovaly gratulace jednotlivých přítomných. Bylo za co děkovat a co vyprošovat do dalších let plodného života.
Fotografie

Svatý otec přijal rezignaci biskupa Hrdličky
Olomoucký biskup Josef Hrdlička slaví 75 let

 

Biblické hodiny

Od Nového roku probíhají u nás opět Biblické hodiny pod vedením P. Ambrože Šámala, O.Praem. Účastní se jich také lidé z farnosti, dle svých časových možností.
Prvně se jich také účastnila Sr. Petra, která se k nám začátkem roku přestěhovala z Humpolce, kde tamní komunita ukončila k 31.12.2016 svou veřejně prospěšnou činnost. S terciářkami z Humpolce se bude Sr. Petra dál pravidelněji scházet.

Tříkrálové žehnání

Šestého ledna o slavnosti Zjevení Páně jsme s celou církví oslavily zjevení Boha v lidské podobě, lidově zvaný „svátek Tří králů“.
Při ranní mši svaté byla požehnána voda, kadidlo a křída a toto trojí bylo použito při odpoledním tříkrálové obchůzce po našem klášteře. Při ní P. Bernard vykropil obytné i provozní místnosti včetně výtahu, kadidlem byly provoněny za odborné asistence br. Rudolfa z fary, a posvěcenou křídou se na dveře napsalo: K+M+B+2017 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky a všechny, kdo v nich přebývají a u nás též i pracují pro dobro druhých.
A to je hlavní důvod této tříkrálové obchůzky, vždyť je krásné bydlet a pracovat na požehnaném, kdy člověk všechno dobré očekává od Boha a celý svůj život odevzdá tomu, který nás svým křížem vykoupil.

Fotografie k oběma textům

 

Novoroční adorace

O prvním dnu nového roku 2017 jsme se již tradičně věnovaly v naší komunitě adoraci za naši olomouckou arcidiecézi, za arcibiskupa Mons. Jana Graubnera i Mons. Josefa Hrdličku, za duchovenstvo, Bohu zasvěcené osoby i všechen Boží lid.
Jako údy místní církve, která prožívá společně radosti i bolesti, obavy i naděje všech, vnímáme tuto svoji úlohu jako velmi cennou službu v církvi. Modlit se, adorovat a obětovat se za představitele církve, vyprošovat Ducha Božího všem lidem dobré vůle, je jedním z mnoha úkolů, které zde na tomto místě a v tomto čase milosti chceme naplňovat.
Kéž na všechny lidi a celé Boží stvoření, spočine Áronovo slavnostní požehnání: „Ať tě Hospodin požehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“.
Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování