(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2016

 

Poslední rozloučení s P. Pavlem Bohumilem Petřinou, O.Praem

V závěru roku jsme se vydaly do Prahy, abychom se rozloučily a doprovodily na poslední cestě P. Pavla Bohumila Petřinu, O.Praem, strahovského premonstráta, administrátora strahovské kanonie a dlouholetého převora kláštera na Strahově.
Přes různé útrapy života v období totality – zažil zrušení strahovského kláštera, prožil internaci v Broumově a následnou práci u PTP, zůstal laskavým, dobrosrdečným knězem, premonstrátem a radostným bratrem mladých spolubratří. V době, kdy působil na Žatecku tam také působily naše sestry, které o něm vydávaly krásné svědectví.
Kéž mu Pán odplatí bohatě jeho obětavou kněžskou službu i u nemocných v Nemocnici pod Petřínem. Využily jsme také příležitosti a navštívily jsme Vánoční sochařskou výstavu volné tvorby akademického sochaře Petra Váni, která nás velmi nadchla svou nadčasovostí. O tom, že Petr Váňa je významným umělcem se můžeme denně přesvědčovat při vstupu do naší kaple sv. Norberta, jejíž novou podobu on navrhl a realizoval.

Fotografie

 

Živý Betlém

se zde v ambitu na Svatém Kopečku za bazilikou koná již od r. 1998, tedy má již dlouholetou tradici, což je znát nejen na stále větší kvalitě provedení, náročnosti tématu a také o větším počtu dobrých lidí, kteří se chtějí zapojit do tohoto společného, uměleckého díla, a udělat něco krásného pro ostatní.
Ani letos tomu nebylo jinak. 25. prosince odpoledne od 16:30 byl rozehrán příběh o obchodníku s vínem Janu Andrýskovi, který dal postavit na popud a na místě, které mu Matka Boží zjevila ve snu kapli na kopci poblíž Olomouce… Příběh měl krásné pokračování, ze kterého vzešla nádherná bazilika Navštívení Panny Marie.
Divadelní hra byla samozřejmě sepsána nová, jen vystoupení třech králů bylo zachováno tak, jak je známe a samozřejmě nechyběla pravá selka v krásném hanáckém kroji. Krásné byly i zpěvy za doprovodu muzikantů a společně jsme si zazpívali i píseň „Narodil se Ježíšek na Kopečku Svatém, jehož text spolu s minibrožurkou dostali jako bonus všichni, kteří podpořili tento krásný sváteční počin.

Fotogalérie

 

Štědrý večer nastal.

Po poměrně dlouhé adventní době se přiblížil vyhlížený Štědrý večer se vším, co k němu patří: Boží Slovo o narození Ježíše, slavnostní tabule, koledy u vyzdobeného stromečku a samozřejmě i dárky, které udělaly radost obdarovaným i těm, které je nakoupily, vánočně zabalily a donesly pod stromeček.
Kromě osobních dárků nás také potěšily dárky od spolusester ze Slovenska a od dalších našich přátel. Následovala „módní přehlídka“ z obdržených dárků a radost z překvapení, které se nečekalo. Potom jsme se sešly v kapli a připravily se na slavení noční Vigilie Narození Páně, při které jsme obnovily své sliby na tři evangelní rady chudoby, čistoty a poslušnosti. I příroda byla slavnostně vyzdobena krásnou jinovatkou na slavení této noční Vigilie Narození Páně.
Bylo za co děkovat a za co prosit. Při adoraci jsme také pamatovaly na všechny, kterým jsme slíbily modlitbu.

Fotogalérie

 

 

Skautská návštěva

V pátek odpoledne, před Štědrým dnem, nás navštívila skautská skupina 8. střediska Vládi Tylšara z Olomouce, aby nám zazpívala a následně popřála krásné vánoční svátky. Jejich radostnost a laskavé vystupování nás velmi potěšilo a povzbudilo v našem společném prožívání i všedních dní. Krásně zpívali a hráli, takže nás strhli k nadšenému zpívání koled bez ohledu na osobní věk a pěvecké schopnosti přítomných.
Na závěr jsme jim při vzájemném přání podarovaly sladkou maličkost a přijaly jejich příslib opětné návštěvy o příštích Vánocích. Děkujeme.

 

Slavení v Domově

Den před Štědrým dnem (23. prosince) se sešli obyvatelé Domova sv. Norberta, aby spolu prožili společné chvíle před nastávajícími vánočními svátky, kdy někteří z nich odjedou ke svým příbuzným.
Uvítacího slova se ujala bývalá vedoucí Mgr. Hana Polednová, která přivítala přítomné, zvláště novou vedoucí Domova Ivanku Povalilovou a další nové klienty. Obyvatelé se vzájemně sdíleli o tom, jak se o našem Domově dověděli, a jak se jim zde líbí.
Vedoucí Domova poukázala na vzácnou skutečnost, že je mezi obyvateli také kněz, premonstrát P. Klement Růžička, který při této příležitosti nabídl i kněžskou službu, pokud by o ni měli obyvatelé zájem.
Potom připravené pohoštění požehnal, a rozvinulo se srdečné povídání při vánoční hudbě.

 

Předvánoční posezení se zaměstnanci

Pondělí odpoledne 19. prosince bylo vyhrazeno pro odpočinkové posezení, povídání při víně a mnoha dobrotách u příležitosti předvánočního posezení se zaměstnanci v naší prostorné knihovně.
Sr. Michaela přivítala všechny přítomné a otevřela společné a pohodové odpoledne. Po slavnostním přípitku zazněla slova díků jak zaměstnanců sestrám, že mohou s nimi pod střechou jejich kláštera pracovat, tak i poděkování sester za obětavou službu zaměstnanců.
Paní Hana Polednová, bývalá vedoucí Domova sv. Norberta, nám promítla prezentaci o tradici Jesliček a zdobení vánočního stromku, která byla velmi zajímavá a poučná. A poněvadž byla mezi námi řada nových zaměstnanců, vybídla je S. Dominika ke sdílení o tom, jaká byla jejich cesta do našeho pracovního prostředí, které je přece jen trochu specifické.
Na závěr jsme si vzájemně předaly malé dárky, které překvapily i potěšily. Se společným přáním: aby se nám s Boží pomocí i v příštím roce pěkně spolupracovalo jsme se pomalu rozešly.

 

 

Oslava sedmdesátých narozenin

O čtvrté neděli adventní (18.12.) jsme v komunitě oslavily narozeniny naší spolusestry Sr. Augustíny Pupkové.
Při jubilejní mši svaté jsme jí vyprošovaly Boží požehnání do dalších let, zdraví radost a sílu pro všechno, co jí Pán pošle do cesty. Děkovaly jsme také za částečné zlepšení jejího zdravotního stavu po komplikované zlomenině ramenní kosti.

 

Pečeme na vánoce

Ve čtvrtek (15.12.) jsme se s chutí pustili do pečení vánočního cukroví, které, když se podaří, je nedílnou součástí vánoční pohody u štědrovečerního stolu.
Letos jsme si vyzkoušeli, jak to jde v podstatně novém složení jak klientů, tak personálu v kuchyni. Zkušenost byla kladná, a práce nám šla pěkně od ruky. Do vykrajování, plnění formiček, tvarování a dalších úkolů byly zapojeny nejen sestry, ale i noví klienti Domova sv. Norberta a dobrovolnice z mimo-kuchyňského personálu.
Za příjemné vánoční hudby jsme zvládli zpracovat všechno připravené těsto, podařilo se vše i v pořádku upéct a také bylo možné si i prakticky procvičit osobní dovednosti a jemnou motoriku.
Druhý den bylo cukroví ozdobeno a teď už jen čeká, až si ho o svátcích vychutnáme.

 
   

 

Předvánoční návštěva

O 2. adventní sobotě nás navštívila generální představená M. Hermana Laĺíková s generální rádkyní Sr. Faustínou Krčmárikovou, abychom se vzájemně sdílely o tom, co je v našich společenstvích nové, co jsme prožily od předchozího setkání, a co nás v blízké budoucnosti čeká.
M. Hermana nám vyprávěla o svém pobytu v Kalifornii, v komunitě slovenských sester ve Wilmingtonu, kde je současně i formační dům se čtyřmi novickami a dvěma kandidátkami. Promítla nám také fotky z této návštěvy, takže jsme si mohly lépe vše představit. Je to naše společná radost, kterou podporujeme modlitbou.
My jsme se pochlubily novými okny a zateplenou novou fasádou na mateřinci, čímž se zlepšila kvalita bydlení, a jak doufáme, přinese to i úspory energií.
Na závěr jsme si popřály požehnané svátky a představené si vzájemně předaly dárky pro jednotlivé sestry v komunitách, které ovšem rozbalíme až pod stromečkem o Štědrém dni.

 
 

 

Návštěva sv. Mikuláše

V pondělní podvečer (5.12.) jsme mezi sebou přivítali svatého Mikuláše v plné parádě za doprovodu čerta „třetí kategorie“ – tak se totiž jmenoval, ne abychom jej tak ohodnotili. I když byl vybaven řádnou metlou a velkým pytlem pro zlobivé lidi, přesto se choval mírumilovně.
Svatý Mikuláš nás potěšil „nebeskými vzkazy“ a povzbudil duchovním slovem a skládačkou s písemným vybídnutím od třech posledních papežů, počínaje papežem Františkem. Poselství papežů bylo tematicky rozdělené jednak pro nás, zasvěcené osoby, a také pro laické obyvatele Domova sv. Norberta.
Pěkné a srdečné setkání s poslem Božím bylo završeno požehnáním sv. Mikuláše a rozdáním dárků pro každého.

 

Adventní setkání s o. biskupem Josefem

O druhé neděli adventní jsme se ve Francouzském sále svatokopecké fary již tradičně sešli s Mons. Josefem Hrdličkou, světícím biskupem olomouckým. Pozvala nás Matice svatokopecká.
Ve své poutavé přednášce se o. biskup vrátil k již ukončenému Svatému roku milosrdenství a propojil toto téma s blížící se slavností Neposkvrněného početí Panny Marie. Zdánlivě jsou to dvě různá témata, která mají jeden společný cíl: mít srdce stále otevřené pro Boha! A kde jinde je tato skutečnost více prožívána, než u Panny Marie, Matky Božího Syna? Ona nás učí, jak máme být otevřeni pro Boha a pro spolupráci s Ním. Na závěr promluvy nás o. biskup povzbudil k četbě a meditaci Písma svatého, které je Slovem živého Boha, Slovem, které je Božím sdělením pro mě osobně!
Ke krásné atmosféře přispěly též adventní písně Adama V. Michny z Otradovic, které nám o. biskup nabídl. Následovala osobní svědectví o prožívání vzácného času milosti a před závěrečným požehnáním nám o. biskup rozdal posvěcené obrázky svého patrona.

 
 

 

Výroba adventních věnců ve farnosti

Poslední sobota před adventem patří v naší farnosti již tradičně výrobě adventních věnců, které se potom při První neděli adventní prodávají zájemcům před bazilikou Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku.
V sobotu 26. listopadu tomu nebylo jinak. Kolem 9:00 jsme se sešli, odpočatí a plni chuti do práce, která má smysl, protože výroba adventních věnců je velmi smysluplná aktivita, která nejen přispěje ke kráse adventní doby, ale výtěžek z jejich prodeje bude použit pro potřebné. Potřebné jsou nejen děti v Mongolském Ulánbátaru, ale letos se část výtěžku použije i pro postiženého chlapce z naší farnosti, na jeho rehabilitační pomůcky.
Při akci byly zapojeny všechny věkové kategorie našich farníků, panovala zde velmi srdečná a radostná atmosféra, výborná byla i teplá zelňačka se slaninou a další vynikající dobroty. A protože surovin pro výrobu bylo dostatek, zastavili jsme se až u 90ti kusů krásně nazdobených adventních věnců.

 

Permanentní formace

Ve dnech 28.- 29. října 2016 jsme prožily krásný a potřebný čas v rámci permanentní formace na téma: martyria - svědectví. Pozvání přijal P. Tadeáš R. Spišák, OPraem z želivského kláštera, který nás svými přednáškami, které probíhaly v knihovně, vtáhl do hlubokého tajemství vydávat svědectví o Kristu, kterému jsme zasvětily celý svůj život. Svým osobitým způsobem nám připomněl, že naším povoláním je předávat dál to, co jsme od Krista obdržely, podobně, jak to dělal sv. Norbert a další svatí nejen našeho řádu. Páteční mši svatou jsme slavili v bazilice Navštívení P. Marie s následnou modlitbou k sv. J. Pavlu II. u jeho ostatků.
Velmi pěkné bylo také osobní svědectví především starších sester, které nás povzbudily svou celoživotní věrností a opravdovostí v zasvěceném životě. Přestávky v programu patřily fyzickému občerstvení, které nám připravila představená domu S. Dominika. Na závěr nám S. Michaela předala malý dárek a společným fotem jsme završili tyto krásné chvíle.

 

Setkání s ředitelem

V pondělí dopoledne 24. října jsme přivítaly u nás ředitele Domova blah. Bronislavy z Humpolce, Mgr. Jana Výborného s ekonomkou paní Lenkou Krupkovou, abychom nejen přátelsky poseděli, ale především, aby nám ředitel poreferoval o chodu Domova a o všem, co s tím souvisí.
Předložil a doplnil prozatímní vývoj r. 2016 s jeho hodnocením nejen finanční stránky, přiblížil i záležitost personální a hlavně život a péči o seniory. Následně nás seznámil s předpokládaným hospodařením v r. 2017 s ujištěním, že by rád pokračoval s výměnou oken v Domově.
Měly jsme i doplňující otázky a tak jsme získaly celistvý obraz o životě v Domově. Při srdečné atmosféře byl prostor i pro projevení uznání a hlavně poděkování za osobní nasazení obou klíčových pracovníků. Na závěr nám ředitel také poděkoval za projevenou důvěru a hlavně modlitební podporu našeho společného díla, které si velmi váží.

 

Misijní neděle 23. října v bazilice

 

Rozloučení s naší terciářkou

V úterý 11. října jsme se v kapli sv. Norberta rozloučily s naší milou terciářkou a současně obyvatelkou Domova sv. Norberta, paní Marií Ruskovou, která zemřela náhle ve FN v Olomouci, zaopatřena svátostmi nemocných.
Spolu se svým manželem byli druhým manželským párem v Domově sv. Norberta, stála tiše a odevzdaně po boku svého manžela, oba se aktivně zapojovali do života Domova i do nabízených duchovních programů.
V červenci r. 2011 byla spolu s manželem přijata za terciářku našeho řádu a za patronku si vybrala sv. Ludmilu. Její požehnaný a dobrem naplněný život v Domově krátce shrnula bývalá vedoucí Domova, Mgr. Hana Polednová, duchovní kytičku přidala její spolu-terciářka Augustina.
Pohřební mši svatou sloužil P. Bernard Slaboch, OPraem za účasti velkého počtu příbuzných a známých, kteří se následně společně občerstvily v naší knihovně.

 
 

 

Poutní místo čeká rozsáhlá obnova další informace

 

Díkůvzdání za dary země

První říjnovou neděli jsme ve farnosti prožili ve velkém Díkůvzdání za dary země a plody lidské práce.
Tato pozvání k vděčnosti se konalo již po třetí, ale letos vše začínalo již v sobotu od 20:00 Večerem chval v bazilice za hudebního doprovodu mládežnické skupiny z Kroměříže.
Nedělní slavení jsme zahájili mší svatou s poděkováním za úrodu a žehnáním bylinek. Odpolední program pokračoval v ambitu za bazilikou, kde se představila tradiční řemesla a mnoho různých rukodělných výrobků, z nichž jsme si také něco vyzkoušely a zakoupily na památku některé výrobky. Ochutnávky dobrých jídel nezklamaly, za doprovodu živé hudby chutnaly výborně.
Zábavné byly i různé netradiční soutěže, jako např. „řezání dřeva na koze“ a mnoho dalších vyžití i pro děti, I my jsme zapůjčily a darovaly některé plody naší zahrady a potěšilo, když byly i součástí podzimní dekorace jak v bazilice, tak i v ambitech. Bylo to opravdu krásné nedělní odpoledne.
V neděli 2. října 2016 byla v bazilice slavena mše svatá s poděkováním za úrodu

 
 

 

Řeholní jmeniny

Na svátek svatých archandělů (29. září) jsme v kruhu komunity oslavily též řeholní jmeniny naší provinční představené S. Michaely a její spolunovicky S. Rafaely. Slavení mše svaté, zpívání u stolu a upřímné blahopřání patří ke slavení, ale nejen to.
Výborný a na pohled krásný dort z ruky opravdové cukrářky chutnal také výborně. Vyprošujeme oběma stálou Boží pomoc a přímluvu Panny Marie, Paní a Královny našeho řádu.

     

 

Pietní mše svatá

Odpoledne o státním svátku sv. Václava jsme zamířily přes Otrokovice do pohořelického lesa, kde se u osudné zatáčky konala pietní mše svatá za tragicky zemřelého br. Radima Š. Horkého, OPraem, který zde havaroval a následně ve Zlínské nemocnici 2. srpna zemřel.
Hlavním celebrantem byl P. Bernard Slaboch, OPraem a kněží z pohořelické farnosti i okolí, přítomni byli nejbližší příbuzní a známí br. Radima a samozřejmě silné zastoupení bylo i z farnosti Svatý Kopeček. Zde br. Radim velmi požehnaně působil ve všech oblastech, ale hlavně s mládeží, která doprovázela bohoslužbu krásným zpěvem pod taktovkou P. Gorazda Krušiny, OPraem.
P. Bernard v homilii vysvětlil volbu tohoto místa pro mši svatou a vyjádřil touhu, aby se toto místo velké bolesti stalo i místem vzkříšení a posilou osobní víry a důvěry v našeho Pána. Na závěr mše svaté požehnal kříž s nápisem, který byl umístěn na místo havárie. Vzpomínky na br. Radima jsou stále živé i proto, že uprázdněné místo zůstalo ve zdejší farnosti neobsazené.

 

 

Poutní výlet se zaměstnanci

V závěru září (27. 9.) jsme se vydaly s několika našimi zaměstnanci na jednodenní poutní výlet nejdříve do Slavkovic u Nového Města na Moravě, kde je první poutní kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny v České republice, posvěcen v r. 2008.
P. Slavomír SAC, člen řádu pallotinů, kteří ve Slavkovicích působí od r. 2009, se nám velmi pěkně věnoval. Přiblížil nám historii tohoto poutního místa a představil pastorační aktivity Otců pallotinů v rámci zdejšího Centra Božího milosrdenství. Před odchodem jsme si vyprosili požehnání na další naše putování.
Po prohlídce okolí jsme se vydali na další místo našeho výletu: vodní dílo Vír I. a Vír II., které je vystavěno na řece Svratce v blízkosti města Bystřice pod Pernštejnem. Tento komplex přehrad, zasazený v krásné krajině je velmi impozantní, i přes velkou masu betonových bloků. Zajímavá je i malá vodní elektrárna, která je nedílnou součástí tohoto díla. Krásnou podívanou lehce narušovala skutečnost velkého poklesu vodní hladiny vlivem dlouhodobého sucha.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v útulné restauraci, a posilněni na těle jsme zamířili k domovu.

 

Kapitula komunity

Sobotní odpoledne 24. září patřilo našemu společnému setkání při slavení kapituly komunity, kterou jsme zahájily modlitbou a představená komunity S. Dominika Nováková nás povzbudila duchovím slovem o potřebě prožívat skutky Božího milosrdenství v každodenním životě, a mít dveře otevřené pro Boží milosrdnou lásku.
Ohlédly jsme se za vším, co se podařilo, co ještě zbývá uskutečnit a společně jsme zkoumaly samozřejmě jak a co vylepšit do budoucna, aby náš zasvěcený život se stále víc podobal Božímu plánu nejen s naším společenstvím, ale i s celou Církví.
Představená komunity nám nabídla také dobroty ke společnému osvěžení, čehož jsme rády využily.

 

Požehnání nových vstupních dveří do kaple

V neděli 11. září požehnal P. Gorazd Krušina, OPraem. nové vstupní dveře do kaple svatého Norberta v mateřinci, která je srdcem našeho kláštera.
V Žehnací modlitbě „prosil všemohoucího Boha za všechny, kdo budou procházet těmito dveřmi, aby naslouchali Božímu slovu a slavili svatá tajemství. Ať s upřímným srdcem následují Krista, neboť On o sobě prohlásil, že je branou do věčného života“.
Naše společné „Amen“ stvrzovalo nejen tato hluboká a krásná slova, ale bylo také završením víc, jak půlročního úsilí o renovaci mateřince – výměny oken, dveří a následné zateplení a novou fasádu na klášteře. Bylo velkým díkem Bohu za všechno, co nám dopřává.

 
     

 

Přednáška prof. Petra Piťhy

V neděli 14. srpna jsme se účastnily v odpoledních hodinách přednášky známého kněze a lingvisty prof. Petra Piťhy na téma: „Co nám přináší (technický) pokrok“.
V naplněné bazilice Navštívení P. marie nám velmi poutavým a zajímavým způsobem předkládal možné výhody i negativní dopady nejen technického pokroku. Ten nám na jedné straně pomáhá v práci a usnadňuje náš život, ovšem přináší řadu negací jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost a mezilidské vztahy.
Bylo o čem přemýšlet.

 

Výběrové řízení

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek
Náměstí Sadové 152/39, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí (sociální pracovník) Domova sv. Norberta, pečovatelská služba.
Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., praxe v oboru min. 5 let, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, komunikační a organizační schopnosti, znalost práce na PC.
Zkušenosti s dotacemi vítány.
Úvazek 1,0 , nástup možný od 1.10.2016, plat cca 15000 – 18000 dle praxe. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou do 31.10.2017, s možností prodloužení.
Profesní životopis a zdůvodnění žádosti zasílejte do 9.9.2016 vč. na e-mail: michaela@premonstratky.cz.

 

Poutníci z Olomouce na pouti do Staré Vody u Libavé

 

Velehrad 2016

V úterý 5. července jsme se vydaly na Národní pouť slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velehrad, abychom společně poděkovali především za dar víry, kultury, za křesťanskou misi obou významných světců, která na Velké Moravě položila základy vzniku Českého státu.
Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. V homilii, kterou pronesl kard. Dominik Duka OP, nás vybídl k hledání pravdy, k žitému milosrdenství a pokoře ducha. Vyzvedl historickou důležitost tohoto posvátného místa, kde se v minulosti rozhodovalo o našem bytí a nebytí. Přítomnost všech generací potvrdilo důležitost a pravou hodnotu života v úplných rodinách. Přítomni byli i vzácní hosté ze zahraniční a někteří naši politici.
Po slavnostní mši byli již tradičně oceněni Českou biskupskou konferencí významní umělci, nás osobně nejvíce potěšilo ocenění akademického sochaře Petra Váni, který je autorem a realizátorem naší krásné kaple sv. Norberta na Svatém Kopečku.
Následně jsme si prohlédly nádherně opravenou baziliku Nanebevzetí P. Marie a poprosily sv. Cyrila a Metoděje o zachování křesťanských hodnot v našem národě a celé Evropě.
V areálu probíhaly různé kulturní programy, a poprvé zde koncertovala i Hudba hradní stráže a Policie ČR. Po ochutnávce dobrého jídla a nakoupení dárků jsme se vydaly na zpáteční cestu s radostí, že krásný historický areál dostává své důležité a čestné místo slavení.

Fotogalérie

 

Poslední červnové odpoledne jsme prožily

se zaměstnanci a klienty v pěkném prostředí dolní zahrady při opékání výborných pochutin a příjemné pohodě. Byl to čas i gratulací k svátku, a žel i loučení s některými zaměstnanci, poněvadž zde končí provoz charitního domu.
Výhled na čas dovolených, který je před námi, umocnil dobrou náladu, i když blížící se bouřka předčasně ukončila naše společné posezení.

 

 

Farní den a pouť do Slavkovic

V neděli 12. června se uskutečnil další farní den, který začal mší svatou a společným obědem v ambitu baziliky Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku. Při odpoledním společném setkání nechyběla dobrá nálada, různé domácí dobrůtky, a mnoho aktivit a soutěží pro děti i dospělé. Zajímavá byla výroba ručního papíru i turnaj v piškvorkách, velká byla radost z výhry v tombole, a pro zahnání případného hladu a žízně byl k dispozici široký sortiment jídla a nápojů. Samozřejmě nechyběl ani hudební program - vystoupení hudebních těles naší farnosti. Vše bylo završeno posezením a zpíváním u ohně.

V sobotu 11. června jsme se vydaly na mimořádnou pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic u Nového Města na Moravě v rámci Svatého roku milosrdenství. Bohoslužba a následné pohoštění se konalo v areálu nad kostelem, na rozlehlé zelené louce, která velmi posloužila velkému množství přítomných poutníků. Ve 14:00 začala mše svatá za přítomnosti brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, českobudějovického biskupa Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, PhD. a dalších duchovních osob. Krásnou duchovní atmosféru podpořil sborový i sólový zpěv za doprovodu výtečné kapely. Ženy v krojích na závěr předaly biskupům krásné kytice a po závěrečném požehnání byl prostor pro tiché setrvání. Poděkovali jsme Bohu za jeho láskyplné milosrdenství, které nás posiluje při našem každodenním putování. Po mši svaté jsme si prošly celý areál, včetně poutního kostela, kde právě začínal koncert duchovní hudby. Po posilnění těla při chutném občerstvení jsme si ještě prohlédly výstavku historie poutního místa se všemi pěšími poutěmi a vydaly se na zpáteční cestu.

Fotografie z obou akcí

 

Noc kostelů

Od pátečního večera (10. června) začala ve všech diecézích v ČR tzv. Noc kostelů, která již opakovaně zve všechny zájemce k účasti na dlouho připravovaných programech farností.
V bazilice Navštívení P. Marie začal oficiálně program „Přivítáním Marií, Josefem, Jáchymem a Annou“ před večerní mší svatou. Po ní se střídal kulturně-hudební program s komentovanými prohlídkami v bazilice, s možností výstupu na věž, letním kinem, ochutnávkou mešního vína a mnoha dalšími zajímavými aktivitami.
My jsme byly opět pozvané do Francouzského sálu, kde byly podněty pro dětskou soutěž, která prezentovala Milosrdenství v praxi. Soutěž byla velmi dobře připravená a z našeho pohledu byla nejen velmi zábavná, ale i vzdělávající jak děti, tak i jejich rodiče.
Každou celou hodinu se z věže ozývalo mohutné troubení svatokopeckého ponocného. Celý program provázelo střídavě čtení z Bible a nepřetržité setrvávání před Boží tváří při adoraci v zimní kapli. Vskutku požehnaný čas.

 

Pouť na Strahov

O slavnosti sv. Norberta (6. června) jsme se vydaly vlakem na Strahov, abychom společně s opatem Michaelem Pojezdným a přítomnými kněžími strahovské kanonie poděkovali za našeho Zakladatele sv. Norberta, který byl především věhlasným kazatelem, vynikal úctou k Nejsv. Svátosti, osobní kajícností a je uctíván jako ochránce nastávajících matek a přímluvce za bezdětná manželství. Při uložení jeho ostatků na Strahov byl vřazen mezi české patrony (27. dubna 1627).
Po slavnostní bohoslužbě, které předsedal strahovský opat Michael, jsme zazpívali Hymnus k sv. Norbertu a zůstali v tiché modlitbě v kapli, kde jsou jeho ostatky. Letošních oslav se účastnily i 2 sestry z Doksan.
V poledne jsme přijaly pozvání ke společné liturgické modlitbě s bratřími v konventní kapli a potom následoval společný sváteční oběd. Na zpáteční cestě jsme si prohlédly některé opravené památky hlavního města a vlakem jsme se bezpečně vrátily domů.

 

 

Oslava narozenin

V sobotu 4. června jsme oslavily v komunitě šedesáté narozeniny S. Rafaely, s přáním, aby jí Pán dopřál nejen dobré zdraví do dalších let a vnitřní pohodu, ale i hodně radosti při hře na varhany, kterou miluje.

 

 

Boží Tělo a Národní pouť do Krakova

O poslední květnové neděli 29. května jsme ve farnosti slavili Slavnost těla a Krve. Ta byla opět ve znamení díků a chval, družiček a sypání květů, i radostné oslavy našeho Pána v eucharistii.
Naše společné putování ke čtyřem vyzdobeným oltářům poblíž baziliky provázela dechová kapela, která významně přispěla ke kvalitě zpěvu.
První oltář byl ve vstupu do naší zahrady, což byla radost navíc. Sluníčko nás provázelo celou cestu s mírným větříkem, což bylo příjemné. Závěrečné Te Deum, které znělo bazilikou, vyjadřovalo naši velkou vděčnost našemu Pánu.

V sobotu 28. května jsme se připojily k poutníkům z Čech, Moravy a Slezska a účastnily jsme Národní pouti do Krakova, která byla mimořádná i tím, že se konala ve Svatém roce Milosrdenství a cílem byla svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewniki.
Pouť byla velkým vyznáním víry a důvěry v Boží milosrdenství a lásku k člověku, jak nám ji ukázal Pán Ježíš. Nečekané množství poutníků překvapilo i kard. Stanislava Dziwisze, který nás v závěru odpoledního programu přišel pozdravit a potěšil nás také krátkou vzpomínkou na svou loňskou návštěvu Svatém Kopečku.
V hodinovém programu přede mší svatou se představila naše křesťanská média, a díky TV Noe se celý krásný program přenášel do vlasti.
Hlavním celebrant při mši sv. byl kard. Dominik Duka OP, za přítomnosti většiny našich biskupů a mnoho kněží. Celodenní program, vč. odpoledního koncertu provázela Schola brněnské mládeže, a že hráli i zpívali nádherně, to dosvědčil dlouhotrvající potlesk.
Z pouti jsme si odvážely nejen radost z obdarování, ale také Pamětní list, který byl jedním z potřebných věcí v poutnickém balíčku.

Fotografie z obou akcí

 

Slavení v Domově

V pátek 27. května se od 13:30 slavilo. Důvodů bylo hodně - oslavovaly se narozeniny a svátky klientů a také jsme mezi sebou přivítali novou obyvatelku paní Františku Kolářovou. Oslavencům přejeme hodně zdraví a radosti do dalších společných chvil a paní Kolářové, aby si v novém prostředí brzy zvykla a zdomácněla. Chutné pohoštění a sklenka výborného vína přispěly k dobré náladě všech.

 

Vernisáž v arcibiskupském paláci v Olomouci

Ve čtvrtek 12. května jsme se účastnily vernisáže v arcibiskupském paláci v Olomouci u příležitosti 150 let od narození olomouckého arcibiskupa ThDr. Leopolda Prečena.
Byl to vzácný muž, horlivý pastýř, velký dobrodinec a mecenáš mnohých krásných počinů nejen ve své diecézi. Velmi miloval Svatý Kopeček, kam chodil od dětství na poutě ze svého rodiště Velký Týnec, a který se mu ke konci života stal stálým domovem.
I pro naše společenství je to velmi vzácná osobnost: od r. 1916 vykonával funkci superiora našich sester, konsekroval náš nový klášter (mateřinec) v r. 1931, a o několik let později i nový exerciční dům, který se po něm nazýval Leopoldeum. Měly jsme tu čest, že ho dvě naše sestry opatrovaly v závěru jeho požehnaného života.
Celý program měl i dva krásné kulturní vstupy a bylo o něm řečeno mnoho krásného. Výstava, kterou jsme si následně prohlédly, byla velmi zajímavá a podnětná; představila nám pana arcibiskupa také jako velkého milovníka kultury a sběratele starožitností.

 
   

 

Vizitace komunity

Od 9. do 20. května vykonala S. Michaela, provinční představená, vizitaci naší komunity na Svatém Kopečku.
Byla zahájena a ukončena stanoveným obřadem a nesla se v duchu sesterského dialogu o našem společném prožívání řeholního života a v duchu našich Konstitucí. Letos byla zvlášť zaměřena na Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František a s tím částečně související i rok Martyrie – Svědectví, které prožíváme v naší Kongregaci.
Při vizitaci jsme se nad těmito tématy i v modlitbě zamýšlely s touhou, aby tento rok byl pro nás skutečně bohatý na milosti, které nám Církev a Kongregace dává k dispozici.

 

Svátek naší představené

Svátek sv. Jana Sarkandra je pro naše společenství vždy velkým důvodem ke slavení. Jednak je to jeho příkladný kněžský život a věrnost pří zachování zpovědního tajemství, které ho nakonec stáli život po ukrutném mučení.
Ale hlavně jsme slavily řeholní svátek naší představené komunity S. Dominiky Novákové, která neskrývala svou radost a vděčnost za různá malá obdarování. Naše upřímné blahopřání bylo spojeno i s díkem za její obětavou službu a starostlivost o nás.

 
 

 

Slavné sliby v Praze na Strahově

V sobotu 30. dubna jsme se se S. Dominikou vydaly vlakem do Prahy, abychom se účastnily slavných řeholních slibů strahovského premonstráta bratra Hyacinta, který po dvě léta praktikoval o prázdninách v bazilice Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku, takže jsme měly možnost se s ním více sblížit.
Bazilika na Strahově praskala ve švech a také poměrně velké zastoupení řeholnic z různých Kongregací vypovídalo o velké oblibě našeho bratra Hyacinta. Pevným a odhodlaným hlasem vyslovil své odevzdání Bohu a klášteru, které přijal strahovský opat Michael Pojezdný se zjevnou radostí.
Po mši svaté bratr Hyacint velmi srdečně poděkoval jednak opatovi a bratřím, ale také mamince a sestře za věrné provázení a podporu až k tomuto rozhodnutí. Po mši svaté přijímal bratr Hyacint blahopřání a drobné dárky a celá slavnost se završila skvělým pohoštěním a družnými rozhovory (agapé).

   

 

Poděkování zaměstnancům

Čtvrteční odpoledne 28. dubna patřilo našemu společnému posezení v knihovně u výborného vína a dobrot všeho druhu, které vydatně přispěly k dobré náladě. Setkání bylo cílené – bylo velkým poděkováním za pomoc našich zaměstnanců při výměně oken v hlavní budově, která obnášela nejen finální úklid, ale především předchozí přípravu místností a stimulaci klientů. S. Michaela, provinční představená, současně poděkovala přítomným zaměstnancům Charitního domova za jejich dlouholeté působení zde a oznámila ukončení činnosti CHD k 30.6.2016. Zaměstnanci dostali i dárek na památku, který očividně potěšil.

 
 

 

 

Jarní úklid hrobů

Ve středu 20. dubna 2016 jsme se opět vydaly na delší cestu do Jižních Čech, abychom upravily hroby našich sester.
Své celodenní putování jsme začaly mší svatou v Dominikánském kostele P. Marie, a potom jsme s pomocí Boží vyjely do Humpolce, kde se k nám připojila S. Michaela a S. Petra. Společně jsme dorazily na místo a hned se daly do práce s čištěním a výzdobou jednotlivých hrobů. Na Klokotech máme hrobů jen 5 a tak bylo vše brzy hotové.
Krátce jsme se zastavily v nám velmi blízkém poutním kostele P. Marie Nanebevzaté, kde nás potěšilo zjištění, jak se opravy interiéru posouvají. Velmi pěkné bylo i setkání s místním duchovním správcem P. Jiřím Můčkou, OMI, který nám v krátkosti povyprávěl o své Klokotské farnosti a nabídl pohoštění.
Potom jsme se vydaly na hřbitov do Čekanic, který se také velmi pěkně proměňuje v důstojné místo dočasného odpočinku. Zde jsme se zdržely déle a také dojednaly s místním kameníkem potřebné opravy hrobů.
Po vyřízení dalších záležitostí ohledně správy Květova domu v Táboře jsme se vydaly do Mladé Vožice, kde nás čekalo další milé, tentokrát nepracovní setkání s naším bývalým praktickým lékařem a jeho zdravotní sestrou.
Po fyzickém odpočinku jsme se vydaly na zpáteční cestu, a vzaly jsme to „oklikou“ přes Radvanov, kde jsme jednak zavzpomínaly u zámečku, ve kterém naše sestry strávily téměř 40let internace a nečekaně jsme se setkaly s našimi bývalými sousedy. Radost byla na obou stranách.
I zpáteční cesta byla bezproblémová, takže jsme – ještě za šera šťastně dojely do kláštera na Svatém Kopečku.

 
   

 

Chodící Nešpory

O nedělích ve velikonoční době se i letos slavily v bazilice Navštívení Panny Marie zpívané tzv. „Chodící Nešpory“, s procesím ke křestnímu prameni.
Spolu se zdejšími kněžími – premonstráty strahovské kanonie se slavení účastní lidé z farnosti a také náhodní návštěvníci baziliky, pro které je toto dění jistě důvodem k zamyšlení. Chorální zpěvy dodávají hloubku textové části této liturgie, a jako celek vyžadují větší pozornost. Díky bratřím má každý účastník k dispozici tištěnou brožuru do ruky. Nešpor se účastní všechny věkové kategorie.

 

Mimořádná generální kapitula

Ve dnech 7. – 9. dubna 2016 se konala mimořádná generální kapitula naší Kongregace ve Vrbovém u Piešťan.
Třicet účastnic kapituly se pod vedením generální představené M. Hermany Laĺíkové a za přítomnosti asistenta Kongregace P. ThLic. Norberta Vehovského, O.Praem. a odborného poradce P. prof. Ignáce Hrdinu O.Praem. zamýšlelo nad novým uspořádáním naší Kongregace, aby i nadále odpovídala požadavkům, které na nás klade církev a znamení doby.
Podle motta naší kapituly: Toto praví Pán: „„Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po stezkách pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po ní jděte a vaše duše najdou odpočinutí“. (Jer. 6,16), jsme se společně zastavily, radily, vzájemně si naslouchaly a ve světle Ducha svatého rozhodovaly… To vše pod ochranou sv. Jana Pavla II., kterého jsme si zvolily za patrona kapituly.

 

 

Velikonoce

Prožíváme ty nejvzácnější svátky našeho vykoupení, na které jsme se 40 dní připravovaly. V hlubokém ztišení jsme bděly v „Getsemanech“ s naším Pánem, který se svobodně vydal na smrt za naši spásu.
Nesmírná bolest Velkého pátku se proměnila v radostné prožívání velikonoční vigilie na Bílou sobotu v noci, kdy byl před bazilikou zapálen velikonoční oheň, který nám připomněl velikost a sílu Boží a po jeho požehnání začaly velikonoční obřady, kterým předsedal světící biskup Mons. Josef Hrdlička.
Po vyslechnutí biblických čtení následoval křest pěti dospělých katechumenů. Po mši svaté se rozzářil před bazilikou pestrý ohňostroj.
Následující sváteční den Božího hodu velikonočního zněla z kůru slavná mše č. 2 G-Dur – D 167 od Franze Schuberta, kterou napsal ve svých 18ti letech. Je velice náročná při nácviku a vlastním provedení, ale velmi krásná při poslechu.
I příroda se probudila ze spánku a zapojila do oslavy svou zářící sluníčkovou krásou.

 

Velikonoční dílna v Domově sv. Norberta

Pondělní dopoledne 21. března patřilo relaxační, ale zároveň i tvořivé práci na výzdobě našeho Domova sv. Norberta.
S radostí se do práce zapojila i bývalá vedoucí Domova Mgr. Hana Polednová a každý, kdo měl aspoň trochu smysl pro tvořivost a společnou práci. Z naší dílny vyšla zdařilá kuřátka, která udělala radost i obdarovaným.

 

Pohřeb Sr. Celiny

Ve středu Svatého týdne jsme doprovodily na poslední cestě naši milovanou spolusestru Sr. Celinu Františku Grussmannovou, která tiše dotrpěla v předvečer slavnosti sv. Josefa. Její příkladný život a osobní odevzdání se Bohu v útlém mládí byl pro stálou výzvou k následování jediné a největší Lásky. Pán ji obdařil mnohými hřivnami, kterými prospívala nejen ve svém společenství, ale také všude tak, kam byla ve svém produktivním věku poslána. Ať to byla služba nemocným, nebo kuchyně, hra na varhany, či běžná všední práce, vždy stála ochotně mezi prvními…
A když tělesných sil ubývalo, myslela i na ty vzdálené, kteří její službu potřebují a pletla obvazy pro malomocné. Věrná stálé modlitbě, konala ji i na bolestném lůžku za přítomnosti svých spolusester. Při mši v bazilice zaznělo mnoho varhanních skladeb za doprovodu houslí, které tolik milovala.
Ať jí Pán prokáže své milosrdenství a přijme ji do společenství svatých. R.I.P.
Fotografie

 

Pohřeb Sr. Anunciáty

Na první sobotu v měsíci březnu Pán povolal svou věrnou služebnici a naši milovanou spolusestru S. Anunciátu Miladu Fialíkovou, v jejich nedožitých devadesátinách. Zemřela po dlouhé nemoci, a i když byla několik let trvale upoutána na lůžko, vždycky jsme ji při návštěvách našly spokojenou, usměvavou a odevzdanou - byla takovým sluníčkem jak pro nás, tak pro ošetřující personál. Ať jí Pán prokáže své milosrdenství a přijme ji do společenství svatých. R.I.P.

 

Evercicie 2016 v Norbertinu

Ve dnech 21.- 27. února jsem zde v Norbertinu prožily exercicie pod vedením P. Wiliama Döme, rodáka z Nymburka, který většinu svého kněžského života prožívá v Rakousku. Motto exercicií bylo: „Ve světle Božího milosrdenství“. V těchto dnech ztišené a sebereflexe se k nám připojily i sestry z jiných společenství, takže nás byla docela pěkná, barevná skupinka.
Pod vedením exercitátora jsme meditovaly vybrané evangelijní úryvky a zkoumaly jsme, jak ho žijeme dnes, na konkrétním místě svého působení. Přednášky byly obohaceny mnoha vzácnostmi, jako například: vodou z Jordánu, vínem z Kány Galilejské, svícemi od Božího hrobu v Jeruzalémě, které jsme si zapálily při obnově křestního slibu. Bylo dojemné, když nám P. Wiliam vyprávěl, že tyto vzácnosti pro nás přivezli jeho farníci při pouti ve Svaté zemi. Na povzbuzení nám exercitátor promítl film o brněnské rodačce blah. S.M. Restitutě Heleně Kavkové, panně a mučednici kongregace Sester františkánek křesťanské lásky, která byla pro statečné vyznávání víry a věrnost křesťanským a řeholním zásadám hitlerovským režimem vězněna a ve Vídni sťata gilotinou.
Denní program exercicií zahrnoval kromě slavení eucharistie a Denní modlitby církve i adoraci NSO, kající pobožnost a samozřejmě i možnost vložit do Božího milosrdenství své hříchy.
Během exercicií jsme se každá modlila za konkrétní adoptovanou osobu. Tento vzácný čas duchovních cvičení nás vybízel: „Staň se chlebem pro druhé“.
Fotografie

 

Dvě vzácné návštěvy

Začátkem února jsme v komunitě přivítaly dvě vzácné kněžské návštěvy: P. Jana a P. Františka.
Ten první je od r. 2011 vojenským kaplanem a prošel i náročnou zahraniční misí v Afghánistánu, ten druhý působí, kromě své farnosti, také jako kaplan ve vazební věznici Praha Pankrác a ve Vinařicích.
Bylo to dlouhé a velmi zajímavé povídání, řada otázek k té „velké neznámé“ tedy především pro nás. Na obou bylo krásně vidět, jak své poslání berou vážně a jak je tato smysluplná služba naplňuje. Oba nezávisle na sobě potvrdili, že velmi důležitým kriteriem pro jejich „práci“ je umět naslouchat, být „jedním velkým uchem“ pro ty, kdo za nimi přijdou se svými těžkostmi.
Bylo velmi dobře, že přišli nezávisle na sobě, alespoň jsme měly na oba dostatek času. My jsme si zase mohly lépe uvědomit, jak je důležitá naše skrytá modlitba, které náš Pán může použít všude tam, kde je jí třeba.

 

Den zasvěcených osob

Již tradičně se na slavnost Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) setkávají řeholníci a řeholnice se svými biskupy, aby společně poděkovali za dar Bohu zasvěceného života. Letos mělo toto setkání více úhlů pohledu. Především vyvrcholil Rok zasvěceného života, který vyhlásil papež František 30.listopadu 2014 a plynně vyústil do Svatého roku Milosrdenství, jak zmínil Mons. Josef Hrdlička ve své skvělé homilii.
Byl to jistě plodný rok ve kterém bylo a stále je Bohu za co děkovat. Ke společnému slavení díkůvzdání jsme mohli projít Svatou bránou v Katedrále sv. Václava a vstoupit jako kajícníci do společenství s Otcem a Synem v Duchu svatém.
Tento silný moment byl předzvěstí blížící se postní doby – dalšího času Božího milosrdenství! Mši svaté předsedal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner za účasti pomocného biskupa Josefa a dalších mnoha řádových i diecézních kněží. Otec biskup Josef nám ve své homilii připomněl, že „Brána Božího milosrdenství“ je vůči nám stále otevřená, ale brána našeho srdce bývá někdy jen pootevřená, někdy i zavřená. Odkazoval ve své promluvě hodně na P. Marii, „Matku milosrdenství“, ve které Bůh zjevil nové rysy lásky: něžnost, laskavost, shovívavost, pokoj. Na závěr nás vybídl, abychom v Roce milosrdenství nezůstali jen u teorie, ale abychom si i v našich komunitách dávali vzájemně skutky milosrdenství.
Na závěr mše svaté se popřálo panu arcibiskupovi k jeho předchozím jmeninám. Následně jsme se přesouvali do arcibiskupského semináře, kde po přednášce děkana CMTF P. Petera Tavela, OP, jsme si pochutnali na výborném obědě v seminární jídelně. Krásné společenství bratří a sester nás posílilo na další cestě za Pánem.

 

 

Několik snímků poutní baziliky Navštívení Panny Marie

 
 

 

 

 

 

 

 

Pokračování