(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2012

 

Vánoční slavení 2012

Vnější příprava na vánoční slavení nejkrásnějších svátků v roce.
U vánočního stromečku je pohoda, veselo a radostné obdarování. Tak tomu bylo i v našem společenství; po zpěvu koled jsme se radovaly z přijatých dárků, nejen „domácích“, ale i došlých od přátel a blízkých.
Na Boží hod vánoční, po odpolední mši svaté v bazilice Navštívení Panny Marie, jsme se účastnily vánočního koledování a hodování aneb „pojďme spolu do Betléma“ v kapli Jména Panny Marie na Svatém Kopečku. Společně jsme si s kněžími a ochotníky z farnosti zazpívali, pochutnali si na přinesených dobrotách z vánočního stolů a prožili „Vánoční betlémský příběh“ o narození Krista. „Herci“ byli ochotníci z řad přítomných, velmi nás to obohatilo.

Fotografie

 

Vánoční pozdravení sester premonstrátek

 

Před Vánocemi 2012

V úterý 11. prosince bylo v naší kuchyni velmi rušno, pekly jsme vánoční cukroví a pomáhal každý, kdo chtěl. Výsledek oceníme u štědrovečerního stolu a po celou dobu krásných vánoc.

Ve dnech 17. a 18. prosince uskutečnila S. Michaela, provinční představená, v doprovodu své sekretářky předvánoční návštěvy. V pondělí navštívila generální představenou M. Hermanu a sestřičky v Trnavě a popřála jim požehnané vánoční svátky. Na zpáteční cestě jsme se zastavily ve Vrbovém a také popřály milostiplné svátky vánoční.
Druhý den jsme se vydaly do Humpolce, kde jsme prožily pěkné chvíle se sestrami a navštívily také pana ředitele Mgr. Výborného, ekonomku Domova blah. Bronislavy pí Lenku a ostatní civilní personál s přáním pěkných svátků. Potom jsme za doprovodu S. Judity navštívily všechny obyvatele Domova, popřály krásné svátky a S. Michaela předala každému malý dáreček pro radost. Všechna tato setkání jsme prožily ve vzájemném obdarování a společné radostí.

Dne 19. prosince se uskutečnilo předvánoční posezení s našimi zaměstnanci, které bylo jako vždy neformální, srdečné a pro vzájemné obohacení. S. Michaela, provinční představená, po úvodním přivítání všech, otevřela svým příspěvkem prostor pro duchovní podněty, písně a pěkné vtipy na zasmání od S. Metodějky. Dobroty na stole rychle mizely při družné zábavě, nechyběl ani slavnostní přípitek a v závěru dáreček pro každého.

Fotografie z akcí

 

Dne 5.prosince bylo u nás adventní posezení

s duchovním slovem P. Klementa O. Praem a adventními písněmi za houslového doprovodu naší terciářky Augustiny L. Nováčkové PhDr.
Večer potom přišel i sv. Mikuláš v doprovodu anděla a malého nezbedného čertíka.
Fotografie

 

Vstoupili jsme s celou církví do adventního očekávání,

ztišení a bdění v modlitbě s Pannou Marií, která celým svým srdcem byla orientována na Boha. I náš život musí být adventem, bdělým očekáváním nového konečného příchodu Krista.
V neděli 2. prosince 2012 v 16:00 uspořádala Matice svatokopecká již tradiční adventní setkání s o. biskupem Josefem Hrdličkou. Jeho přednáška o kráse a smyslu křesťanského umění byla velmi poutavá.

 

Představení nové pastorační rady

Na Slavnost Ježíše Krista Krále představil při mši svaté P. Bernard Slaboch, OPraem, farář na Svatém Kopečku, farnímu společenství členy nové pastorační rady.
Po složení slibu, že „chtějí svědomitě plnit své poslání v pastorační radě a přispívat k růstu Božího království v naší farnosti“, obdrželi jednotlivě dekret o ustanovení za člena pastorační rady. I z našeho společenství byla do pastorační rady delegována jedna ze sester.

 

Konference o Křesťanských hodnotách v sociální práci Charity

Dne 22. listopadu jsme se účastnily konference o „Křesťanských hodnotách v sociální práci Charity“, kterou pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, pořádala Charita Olomouc v prostorách arcibiskupského paláce.
V programu se vystřídala řada přednášejících od nás i ze zahraničí. Vzácné bylo i ohlédnutí za 20ti lety v Charitě, nechybělo ani povzbuzení Mons. Jana Graubnera k tomu, jaká by Charita měla v budoucnosti být.
V polední přestávce jsme si prohlédli sály arcibiskupského paláce a unikátní výstavu historie činnosti charitního díla na Moravě, která sahá do počátku dvacátého století.

 

 

Benefiční výroba a prodej adventních věnců bude v sobotu 24. listopadu

 

Generální kapitula Kongregace proběhla v Piešťanech na Slovensku

Ve dnech 3. - 10. listopadu 2012 jsme prožily dny plné milostí v sesterském společenství v rámci slavení generální kapituly naší Kongregace.
Čas ztišení a modlitby vystřídalo aktivní rozlišování při volbě nového generálního vedení a pokračovaly jsme rozhodováním o nových cílech našeho společného putování za Pánem.
V den duchovní obnovy nám generální postulátor našeho řádu P. Gabriel M. Wolf z kláštera Windberg v Německu, přiblížil osobnost premonstrátského „mučedníka pravdy“ bl. Petra Adriána Toulorge, který byl patronem naší generální kapituly.
V pondělí po mši sv. ke cti Ducha svatého následovala volební část kapituly, při které byla M. Hermana zvolena na druhé šestileté volební období a také další členky generální rady.
Následovala pracovní část kapituly, která byla zakončena v sobotu společnou adorací a povzbuzením „na cestu“ od asistenta Kongregace P. Norberta Vehovského, O. Praem. Během těchto krásných dnů se střídala modlitba, práce ve prospěch budoucnosti našeho společenství, rekreace s promítáním a hlavně srdečné vzájemné setkávání v duchu našich sv. Otců Augustina a Norberta.
Zázemí pro slavení kapituly nám poskytoval Exerciční dům „Spoločnosti Ježíšovej v Piešťanoch“.
Ilustrační snímky

 

Formační setkání

V sobotu 13. října 2012 jsme prožily formační setkání před generální kapitulou naší Kongregace pod ochranou našeho nového mučedníka blah. Petra A. Toulorge, O. Praem, na které nás pozvala a které vedla generální představená M. Hermana Laĺíková.
Přítomen byl asistent Kongregace P. Norbert Vehovský, O. Praem, který měl duchovní slovo a na závěr mši svatou ke cti Ducha svatého za členky kapituly.
M. Hermana nám také předložila podrobný program kapituly, která se bude konat ve dnech 3. – 10. 11. 2012 v Piešťanech a také duchovní témata na osobní seznámení. Čas před kapitulou je také zvláště časem intenzivní modlitby.
Fotografie

 

Jmenování nové představené

V komunitě na Svatém Kopečku byla jmenována S. Marie Grulichová novou představenou této komunity. S. Michaela Nováková, provinční představená poděkovala S. Gilbertě Svatošové za její dosavadní šestiletou službu v komunitě.
Uvedení do úřadu se konalo dne 12. října 2012 stanoveným obřadem v rámci Hodinky během dne.
Fotografie

 

Stěhování S. Metodějky

Dne 1. října 2012, na svátek sv. Terezie, patronky misií, skončila „mini misie“ S. Metodějky v Humpolci, která trvala 3 roky. Přestěhovaly jsme jí zpět do komunity na Svatém Kopečku.
Pro svou obětavost a veselou povahu byla oblíbená nejen v komunitě, ale i v Domově a mezi kněžími želivské kanonie i farníky. Patří jí velký díky za osobní nasazení v rámci svého poslání v Humpolci.
S. Michaela, představená provincie, využila příležitosti a krátce navštívila ředitele Domova blah. Bronislavy Mgr. Výborného a sjednala s ním další pracovní setkání.
Fotografie

 

Měsíc říjen je zvlášť zasvěcen Panně Marii

a rozjímavé modlitbě svatého růžence. Společnou modlitbou na První sobotu v měsíci jsme zvlášť pamatovaly na našeho zakladatele O. Vojtěcha Frejku a první představenou naší Kongregace.

 

Středeční odpoledne 29. září

patřilo společnému posezení a oslavě blížícího se svátku S. Michaely - provinční představené, v širším kruhu zaměstnanců a obyvatel jak Domova sv. Norberta, tak i seniorek z Charitního domova.
Využily jsme schůdnější prostory ve dvorním traktu, ale na radostné atmosféře s ochutnávkou dobrot z grilu a domácích moučníků to pranic neubralo.
V sobotu 29. září jsme její svátek slavily v užším kruhu komunity.
Fotografie

 

Ve dnech 12. – 15. září 2012 se konala volební i pracovní kapitula

Druhé dva dny jednání kapituly:
Po jmenování páté provinční rádkyně a sekretářky pokračovala pracovní část kapituly, jejímž moderováním byla pověřena S. Martina z komunity v Humpolci. Přednesené zprávy a vedený dialog o nich se týkal činnosti a vlastních děl naší provincie, jejich hodnocení a nasměrování do budoucna. V plodné diskusi a jsme docházely ke konkrétním rozhodnutím, která byla kapitulou přijata.
Na pořadu kapituly bylo rovněž zkoumání našeho řeholního života, hloubka a kvalita společného sesterského nažívání, slavení liturgie a další významné součásti Bohu zasvěceného života. Atmosféra kapituly byla srdečná, věříme, že ponese plody do budoucna. Závěrečné slovo patřilo nové provinční představené S. Michaele a poděkování i potlesk každé jednotlivé sestře. Zpěvem „Salve Regina“ jsme kapitulu Českomoravské provincie ukončily.
Ale úplný závěr našeho společného pobývání patřil oslavě blížících se „kulatin“ generální představené M. Hermany. Bylo za co děkovat.
Fotografie

První dva dny jednání kapituly:
Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek na Svatém Kopečku. První den byl především dnem duchovní obnovy pod vedením asistenta provincie, P. Lohela Klindery, O.Praem ze Strahova a mše svatá se slavila ke cti Ducha svatého.
Odpoledne byla kapitula provincie oficiálně zahájena v přítomnosti generální představené M. Hermany Laĺíkové. S. Petra přednesla zprávu za šestileté volební období a M. Hermana jí poděkovala za službu v provincii. Den byl zakončen vroucí adorací eucharistického Krista.
Druhý den byl dnem volby představené provincie a její rady. Po zvolení představené provincie, kterou se stala S. Michaela L. Nováková Mgr., se sestry shromáždily v kapli a konal se Obřad uvedení do úřadu provinční představené pod vedením asistenta provincie.
V rámci obřadu je vyznání víry nové představené provincie a slib poslušnosti sester. Následovala krátká adorace, chvalozpěv Tebe Bože chválíme a svátostné požehnání. Kapitula pokračovala volbou 4 rádkyň a ekonomky provincie a jmenováním páté rádkyně a sekretářky provincie.
Fotografie

 

Jubilejní oslavy na Svatém Kopečku

Dne 9. září pokračovaly jubilejní oslavy 380 let od vzniku našeho poutního místa a 280 let od korunovace milostného obrazu Panny Marie Svatokopecké - Královny Moravy. Vyzdobený milostný obraz P. Marie s Ježíškem byl v průvodu nesen kolem baziliky ministranty v krojích v doprovodu poutníků a dechové kapely. Po návratu do baziliky byla sloužena slavná mše svatá, při níž byl hlavním celebrantem strahovský opat Michael Pojezdný. Na závěr přijal poděkování od zástupců Matice svatokopecké, která tyto jubilejní oslavy pořádá.
Fotografie

 

Dne 6. září jsme společně poděkovali

a také samozřejmě oslavili blížící se 50tiny našeho zahradníka, údržbáře, správce a v neposlední řadě pohodového zaměstnance Petra Horáčka. Počasí bylo nádherné, atmosféra ještě lepší a dobroty z grilu vynikající. Účastníků a gratulantů bylo hodně, s širokým věkovým rozpětím.
Fotografie

 

Generální představená na Svatém Kopečku

Ve dnech 23. – 24. srpna 2012 jsme mezi námi přivítaly generální představenou M. Hermanu Laĺíkovou, která nám vyprávěla o slavení generální kapituly premonstrátského řádu v De-Pere v USA, ze kterého se před několika dny vrátila spolu s představenou Slovenské provincie S. Akvínou.
Poutavé vyprávění doplnila fotodokumentací promítanou na plátně, takže i starší sestřičky vše pěkně viděly. Při své zámořské cestě navštívily také Slovenské sestry, které od loňského roku působí ve Wilmingtonu v Kalifornii, a zúčastnily se slavnostního posvěcení domu konventu sester, což nás velmi zajímalo.
A jak to bývá dobrým zvykem, také nás M. Hermana potěšila malým dárkem. Během své návštěvy u nás také přečetla list o svolání kapituly naší Kongregace, která se bude konat začátkem listopadu v Piešťanech.

 

 

V úterý 21. srpna pokračovaly slavnosti

také adorací a Nešporami v kapli Jména Panny Marie, poté jsme šli naproti poutníkům, kteří doputovali z Velehradu, přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček v rámci tzv. II. Moravské Compostely. Přivítal je Mons. Jan Graubner s asistencí, který na zpáteční cestě do baziliky požehnal obnovené sochy sv. Cyrila a Metoděje na hlavním venkovním schodišti před bazilikou. O jejichž zrestaurování se zasloužila Matice svatokopecká. Následovala slavnostní mše svatá s krásným hudebním doprovodem a v jejím závěru přijal pan arcibiskup Jan Graubner poděkování poutníků za to, že přijal pozvání na slavení významných výročí: 380. let od vzniku tohoto nádherného poutního místa a 280. let od korunovace milostného obrazu Panny Marie, Královny Moravy.
Několik fotografií

 

S radostí jsme se účastnily odpustkových slavností

v bazilice na Svatém Kopečku, zvláště ve dnech 20. - 21. srpna 2012. Během dne byla adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní v kapli Jména Panny Marie, zakončená společnými Nešporami. Potom následovala mše svatá v bazilice, na kterou byl v pondělí pozván P. Zdík Jordánek, O.Praem, bývalý zdejší kaplan.

 

V rámci oslav

380. výročí založení poutního místa zde na Svatém Kopečku a 280. výročí korunovace milostného obrazu Panny Marie Svatokopecké uspořádala Matice svatokopecká v neděli 12. srpna v bazilice Navštívení Panny Marie Slavnostní koncert Václava Hudečka spolu s komorním orchestrem Camerata Moravia Olomouc pod vedením Víta Mužíka. Koncert byl nádherný s hlubokým duchovním prožitkem. Neutuchající potlesk vyjadřoval náš velký dík a radost z krásy umění, kterou Bůh vložil do člověka.

 

Z návštěvy slovenských sester v USA - Generální kapitula premonstrátského řádu Slavnostní posvěcení domu sester, Návštěva komunity sester ve Wilmingtonu

 

Čas dovolených

Letní měsíce jsou i pro nás časem aktivního odpočinku na dovolené u příbuzných, časem přátelských setkání a procházek v krásné přírodě. Putujeme na poutní místa u nás i v zahraničí, kde můžeme načerpat novou fyzickou a duševní sílu.
Fotografie

 

Poděkování † P. Aloisovi Böhmovi

Dne 12. července jsme se vydaly autem do Německa, abychom prokázaly svou vděčnost a doprovodily na poslední cestě našeho velikého dobrodince † P. Aloise Böhma, který nám spolu se svou (dnes již také zemřelou) sestrou Laurou velmi pomáhal ve všech náročných situacích.
Jeho nezlomný optimismus nás provázel od r. 1992 až do r. 2008, kdy byl zde v Norbertinu se svou sestrou naposledy. Naše vděčná modlitba je bude provázet i do věčnosti!
R.I.P
Fotografie

 

Sestry premonstrátky vzpomínají

Sestry Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek si celý letošní rok připomínají 110. výročí obnovení svého řádu v českých zemích. Kněží – premonstráti přišli do Čech v roce 1143 a uvedeni byli do kláštera na pražském Strahově. Rok poté získaly svůj klášter v Doksanech také ženy – premonstrátky. Obě větve premonstrátského řádu brzy založily kláštery v několika českých a moravských městech. V Olomouci je známé uvedení premonstrátů do kláštera na Hradisku kolem roku 1150 biskupem Jindřichem Zdíkem, ženské větve pak do kláštera v Nové Říši. Mnohé řádové kláštery zanikly však za husitských bouří. K úplnému zrušení ženských klášterů došlo v 18. století za vlády Josefa II.
O obnovu sesterského řádu premonstrátek se přičinil po více jak 125 letech premonstrát P. Vojtěch Frejka v roce 1902, kaplan na poutním místě na Svatém Kopečku. V místě pro ně získal dům a v uvedeném roce se staly řádovými sestrami tři kandidátky, o rok později pak další tři. Krátký čas byla jejich představenou polská řeholnice, která je uváděla do řeholního života. První jejich představenou na Svatém Kopečku se stala Bronislava Marie Večerková, olomoucká rodačka. Zasloužila se spolu se sestrami o stavbu nové budovy kláštera v blízkosti svatokopeckého chrámu. Budova nazvaná “Norbertinum” byla požehnána 9. srpna 1931. O pět let později otevíral olomoucký arcibiskup Leopold Prečan druhý objekt, připojený k mateřinci. Sám uhradil větší část nákladů, takže nová budova, která měla sloužit k ubytování účastníků duchovních cvičení, dostala jméno po něm “Leopoldeum”.
Premonstrátky působily v různých oborech: péčí o nemocné, výchovou dětí a sirotků a službou přestárlým. Řídily se heslem sv. Norberta: “Připraveny ke každému dobrému dílu.” Diecézní schválení získala Kongregace v roce 1926, římská kongregace pro řehole dala svůj souhlas pro českou ženskou větev premonstrátek 22. ledna 1970, konstituci pak schválila 11. listopadu 1987.
Rok 1950 byl pro premonstrátky, stejně jako pro všechny mužské a ženské řády rokem násilného vysídlení nejen ze Svatého Kopečka, ale ze všech jejich působišť v českých krajích. Stěhovány byly do několika odlehlých míst republiky, pracovaly v továrnách a v zemědělství. Posledním jejich “domovem” byl od roku 1963 Radvanov u Tábora. Zde mimo jiné pečovaly, pod stálým dozorem civilního správce – straníka o biskupy Stanislava Zelu, Štěpána Trochtu, arcibiskupa Josefa Berana a představené řeholníků. Jejich duchovním představeným byl P. Cyril L. Petrů, premonstrát, propuštěný po jedenáctiletém věznění.
Návrat do svatokopeckého mateřince byl možný až po desíti letech od listopadu 1989, takže 100. výročí svého trvání si připomněly sestry ještě v Radvanově. Rozsáhlé opravy mateřince, počínaje krytinou, výměnou všech oken, odstraněním různých přepážek až po velmi nákladnou obnovu kaple trvají dodnes. Částečně se změnil i způsob jejich dnešního působení, nejen na Svatém Kopečku, ale i na druhém jejich působišti, v klášteře v Doksanech. Připravují tématicky pozoruhodné duchovní obnovy, vyučují, vypomáhají v bazilice, v místním hospici, ubytovávají přestárlé. Farníci vítají u nich výdej obědů.
Letošní 110. výročí svého znovuzaložení si připomněly již 28. dubna 2012 při pontifikální mši svaté koncelebrované strahovským opatem Michaelem J. Pojezdným a tepelským opatem Filipem Z. Lobkowiczem. Pro sestry i veřejnost byla určena přednáška želivského převora – premonstráta Jindřicha Z. Charouze o dějinách a působení řádu v našich zemích. Letošní podzim věnují sestry vzpomínkám na zemřelé sestry, uložené v Ček anicích u Tábora a v Klokotech, kdy pohřby nemohly být uskutečněny na Svatém Kopečku. Zvláštní vzpomínka byla věnována jejich zakladateli P. Vojtěchu Frejkovi, od jehož úmrtí v roce 1937 uplyne letos pětasedmdesát let. Na letošní rok připadá také šedesáté výročí úmrtí premonstráta P. Ludvíka A. Bláhy, který ještě před smrtí zpracoval a tiskem vydal dějiny premonstrátů v našich zemích.
Bohuslav Smejkal, Oldin

 

Paměť národa - významní duchovní byli internováni v Radvanově

V neděli 10. června 2012 přijaly sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka pozvání na slavnostní liturgii do Šebířova u Mladé Vožice. Místní duchovní P. Jaroslav Karas se svou farností připravil v letošním roce cyklus předprogramů ve kterých chce upozornit na významnou osobnost v českých národních dějinách Kardinála Josefa Berana.
Vrcholem celé přípravy byla slavnostní liturgie, které předsedal biskup českobudějovické diecéze Jiří Paďour, OFMCap. Liturgie se uskutečnila o Slavnosti Božího Těla, a při této příležitosti byla požehnána mramorová deska na památku internace významných duchovních v nedalekém Radvanově.
V těchto obtížných dobách osvědčily věrnost církvi i naše sestry premonstrátky, které internovaným církevním hodnostářům s láskou ve skrytosti sloužily. A to byl hlavní důvod, proč jsme byly na slavnost pozvány a pozvání rády a vděčně přijaly.
Fotografie

 

O Slavnosti Těla a Krve Páně 7. června 2012

jsme se opět účastnily večerního slavení v Kostele sv. Mořice, ze kterého následně vyšel průvod s Nejsvětější Svátosti oltářní za zpěvu a hudebního doprovodu. Trasa průvodu byla přes Horní náměstí, kolem sloupu Nejsvětější Trojice do Kostela sv. Michala, kde zaznělo děkovné Te Deum laudamus. Pěvecké výkony chrámových sborů v obou kostelích přispěly k pěknému slavení a samozřejmě nechyběly i společné modlitby za občany a správu města Olomouce.
Fotografie

 

Zkouška nového grilu

Prvního června jsme si vyzkoušeli nový gril při miniopékačce. Poněvadž nám počasí moc nepřálo, zvolili jsme „mokrou variantu“ a usadili jsme se v přístřešku na dvoře. Ryby, sýr i masíčko bylo vynikající, a tak nám ani nechybělo kouzlo zahrady.

 

Blahořečení našeho premonstrátského spolubratra P. Adriana - video z beatifikační mše sv. s francouzským komentářem

 

Tradiční pouť řeholníků a řeholnic

V den památky Panny Marie Prostřednice všech milostí byla na Svatém Kopečku již tradiční pouť řeholníků a řeholnic z celé České republiky. Přišli jsme poděkovat za dar a povolání k Bohu zasvěcenému životu a také poprosit o nová duchovní povolání, aby bylo dostatek těch, kteří se z lásky ke Kristu a v Jeho následování, zcela vydávají do služby Bohu i lidem.
Hlavním celebrantem byl ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. Po mši svaté následovalo občerstvení v naší zahradě v Norbertinu, kde byl prostor i pro srdečné sdílení. Od 13:00 byla přednáška P. Benedikta Mohelníka OP, provinciála dominikánů o významu Letnic a svátosti biřmování, potom následovala adorace NSO a společný program se završil Nešporami.
I počasí nám přálo, takže jsme se rozcházeli vzájemně povzbuzeni ve svém povolání sloužit Bohu a bližním.
Snímky z pouti

Začal nejkrásnější měsíc máj,

kdy příroda ukazuje své nádherné květenství a kdy zvlášť uctíváme nejblahoslavenější Pannu Marii, Matku našeho Pána a Spasitele, a tedy i naší Matku v naději, že skrze její ruce obdržíme vše potřebné.

   

Pouť řeholníků na Svatý Kopeček u Olomouce

Oslavily jsme 110. výročí založení Kongregace sester premonstrátek

„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;..“ Ef 1,3
S vděčností a velikou radostí jsme oslavily 110. výročí založení Kongregace sester premonstrátek, ve dnech 27. až 28. dubna 2012 na Svatém Kopečku. Od pátečního rána se prováděla výzdoba kaple svatého Norberta v mateřinci, do baziliky jsme instalovaly panely o historii Kongregace, přijížděly sestry ze Slovenska a někteří pozvaní hosté. V 19:00 přivítala generální představená M. Hermana Lalíková všechny přítomné a zahájila modlitební vigilii se slavnostními Nešporami a s promluvou asistenta Kongregace P. Norberta Vehovského O.Praem. Potom následovala adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s chvalozpěvem: Te Deum laudámus. Na závěr byla promítnuta velmi pěkná prezentace o historii naší Kongregace. Tím byla oslava jubilea oficiálně započata.
V sobotu 28. dubna po ranní mši svaté v naší kapli, kterou celebroval P. Angelus - převor z premonstrátského opatství v Jasově na Slovensku, jsme poděkovaly P. Marii Svatokopecké za její mateřskou ochranu po celých 110 let trvání Kongregace s prosbou, aby nám dopřála nového rozkvětu. V 10:00 začala slavnostní mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie, kde hlavním celebrantem byl strahovský opat Michael Pojezdný, O. Praem. Přítomnost zástupců z většiny premonstrátských mužských klášterů u nás i na Slovensku potvrdila, jak je krásné žít jako jedna velká rodina. Při mši zazněl gregoriánský chorál a další polyfonní skladby, které zpíval sbor P. Gorazda, který dodal liturgickému slavení ráz starobylé posvátné tradice. Po mši byl prostor pro děkování a také nás mile překvapil blahopřejný list generálního opata premonstrátského řádu Thomase A. Handgrätingera O.Praem, k jubileu. Vážíme si také poděkování Matice svatokopecké za 110 let působení sester premonstrátek na Svatém Kopečku.
Po mši svaté následovala promluva P. Jindřicha Charouze, převora želivského premonstrátského kláštera, který nám – jako významný řádový historik - velmi zajímavým způsobem přiblížil historické souvislosti při založení naší Kongregace. Slavnostní oběd byl připraven v restauraci Na schůdkách a mohu potvrdit, že byl vynikající. Poslední společná cesta byla na hřbitov, kde jsme krátkou pobožností pod vedením opata tepelského premonstrátského kláštera P. Filipa Z. Lobkowitze, prosili za Boží pokoj pro ty, které se namáhaly před námi s prosbou, aby nás provázely na naší cestě svou přímluvou u Pána.
Fotografie z oslav

Jarní úklid a výzdoba hrobů

Ve středu 18. dubna jsme se vydaly do Jižních Čech, abychom provedly jarní úklid a výzdobu hrobů našich sester v Čekanicích a Klokotech u Tábora. Současně jsme vyřídily úřední záležitosti a setkaly se s přáteli. Sluníčko nás provázelo při práci i za volantem, takže radost z dobře prožitého dne byla znásobena.
Ilustrační snímky

Poutní zájezd do Znojma a Rakouska

V sobotu 14. dubna 2012 jsme se účastnily poutního zájezdu do Rakouska, který pořádala Matice Svatokopecká a který byl velmi pěkný.
První zastávkou bylo třetí nejvýznamnější rakouské mariánské poutní místo bolestné Panny Marie Třídubské (Maria Dreieichen). Tamější kněz – benediktin - nás srdečně přivítal a v krátkosti nás seznámil s historií nejen tohoto poutního místa, ale i s letitou tradicí pěších poutí ze Znojma, dlouhých zhruba čtyřicet kilometrů. Jazykový překlad zajistil P. Ambrož, O. Praem, který s námi také putoval, a slavil zde mši svatou za varhanního doprovodu S. Michaely.
Potom jsme se vraceli do Znojma, kde po vydatném obědě následovala prohlídka krypty sv. Václava s nádhernou vyhlídkou na řeku Dyji. Dál jsme pokračovaly do kostela sv. Mikuláše, který nás překvapil svou osobitou velikonoční výzdobou. Další zastávka byla v dominikánském kostele Nalezení sv. Kříže, kde se nachází také milostný obraz Panny Marie Znojemské, a pro nás také vzácný oltářní obraz Zjevení Krista sv. Norbertovi.
Autobusem jsme dál pokračovali do kostela sv. Hipolyta, kde nás místní duchovní správce seznámil s historií kostela a celého areálu, který po několik desetiletí obývaly sestry Boromejky. Navštívili jsme také místní hřbitov, kde je spolu s ostatními sestrami pohřbena M. Vojtěcha Hasmandová, v současné době probíhá proces jejího blahořečení.
Poslední a nejdelší zastávkou byl bývalý premonstrátský klášter Louka u Znojma, který byl po staletí jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě. Byl zrušen během josefínských reforem, jedinečná klášterní knihovna byla přestěhována do Strahovského kláštera, kde dál slouží veřejnosti. Kostel, zasvěcený P. Marii Nanebevzaté, je dnes farní a duchovní správu zde zajišťují naši Otcové premonstráti. P. Marián nás provedl celým areálem, ukázal zajímavosti, např. obrazovou galerii, bednářské a vinařské muzeum i další prostory využívané společností Znovín Znojmo. Viděli jsme také, žel, méně poutavé i značně zdevastované části bývalého premonstrátského kláštera, které dál chátrají. Pro zájemce zde byla možnost zakoupení kvalitního moravského vína. Odjížděli jsme obohaceni o mnohé krásné dojmy.
Fotografie ze zájezdu

Různá pojednání o Cestě světla, která přitahuje poutníky zejména v době mezi Velikonocemi a sesláním Ducha svatého

Prožili jsme s celou církví Slavnost Zmrtvýchvstání Pána Ježíše,

která je největší slavností církevního roku. Při velikonoční vigilii, které předsedal Otec biskup Josef Hrdlička, bylo pokřtěno 7 mladých katechumenů, což bylo velikou radostí nás všech. Ke křtu v dospělosti je připravovali zdejší Otcové premonstráti, kteří sklidili v závěru slavnosti pochvalu od Otce biskupa za pečlivou přípravu.
Po slavnosti se před bazilikou rozzářil nádherný ohňostroj k úžasu a radosti přítomných. Oslava velikonoc pokračuje během celého velikonočního oktávu, protože je za co děkovat, vždyť náš Vykupitel Ježíš Kristus zvítězil nad smrtí!
Celá příroda se připojila ke slavení těchto svátků svou jarní nádherou, i když teploměr klesl na většině republiky pod bod mrazu …

Přání sester premonstrátek před Velikonocemi 2012

Předběžná informace o slavení jubilea sester premonstrátek

Kongregace sester premonstrátek si v letošním roce připomene 110. výročí svého založení. Oslavy budou zahájeny v pátek večer 27. dubna 2012 v Nobertinu. Hlavní slavnostní mše svatá, určená i veřejnosti, bude v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku v sobotu v 10:00 a hlavním celebrantem bude strahovský opat Michael Pojezdný. Je současným opatem otcovské kanonie, ze které vzešel P. Vojtěch Frejka, zakladatel naší kongregace. Účast na slavnosti potvrdili i ostatní opati premonstrátských kanonií v České republice i na Slovensku.
Po mši svaté bude přednáška PhDr. P. Jindřicha Zd. Charouze, O.Praem, současného administrátora Želivské kanonie. Bude následovat slavnostní oběd v restauraci a potom se na místním hřbitově uskuteční pobožnost a vzpomínka spojená s poděkováním sestrám, které se nedožily dnešních dnů.
V bazilice budou panely s fotkami o historii a současnosti Kongregace, které tam zůstanou asi 14 dní.

Významné jubileum

24. března 2012 nás navštívila naše generální představená M. Hermana,

aby nám především popřála k blížícím se svátkům velikonočním. Projednávaly jsme také organizační věci, týkající se slavení Jubilea 110 let od založení naší Kongregace, které budeme slavit ve dnech 27. až 28. dubna 2012 na Svatém Kopečku.
Letošní rok je pro náš řád i Kongregaci velmi významný, máme před sebou dny slavení, ale i důležitých rozhodování o novém nasměrování naší premonstrátské rodiny. Kéž nám Pán, na přímluvu P. Marie a svatých našeho řádu uštědří své požehnání.
M. Hermana přivezla také brožůrky o francouzském premonstrátovi – Pierre-Adrian Toulorge, který bude jako mučedník pravdy blahořečen dne 29. dubna 2012 ve Francii.
Snímky z návštěvy

Exercicie ve Vrbovém na Slovensku

V týdnu od 19. do 25. února 2012 prožily dvě sestry z našeho společenství duchovní cvičení v komunitě slovenských spolusester ve Vrbovém.
Byl to především čas ztišení a modlitby, ale také naslouchání přednáškám strahovského opata Michaela Pojezdného, O. Praem, který nám předkládal Boží pravdy a Jeho lásku k člověku, čerpal jistě ze studnice svých osobních zkušeností.
Bydlely jsme v Duchovním centru při klášteře sester. V tomto požehnaném čase nám Pán dopřál i nádherné, slunečné počasí, které bylo velkým Božím darem.
Ilustrační snímky

O slavnosti Uvedení Ježíše do chrámu 2. února 2012

jsme opět prožili společně s dalšími řeholníky a řeholnicemi a ve společenství arcibiskupa Jana a biskupa Josefa nádherný den díkůvzdání za dar zasvěceného života. Po slavnostní mši svaté následovala přednáška P. Mgr. Pavla Kavece, CM na stále aktuální téma: „Obnova řeholního života“. Po výborném obědě jsme se v duchu přenesli do 13. století a shlédli velmi poutavé divadlo o sv. Anežce České.
Snímky z oslavy

Oslava 95. narozenin

S radostí jsme přijaly spolu s dalšími zaměstnanci a obyvateli Domova sv. Norberta pozvání od pana Ing. Františka Pavelky ke slavení jeho 95 narozenin, které se uskutečnilo dne 18. 1. 2012 v prostorách knihovny sester. Jeho přání pohostit nás, vidět nás radostné a spokojené se s největší pravděpodobností podařilo, však posuďte sami z přiložených fotek. Jeho radost s přání a dárků, které dostal zase potěšilo nás. Je to krásná výměna darů, která činí lidi opravdu šťastné a spokojené.
Snímky z oslavy

Občanské sdružení Norbert uspořádalo Novoroční varhanní koncert

v nádherné bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a jako hlavního interpreta vážné hudby pozvalo strahovského regenschori pana Vladimíra Roubala.
Zazněly skladby významných světových autorů, jako J. S. Bacha, W. A. Mozarta a dalších. Jeho vynikající přednes a nabídka i vlastních varhanních improvizací nás velmi duchovně i kulturně osvěžila.
Celým, půldruhé hodiny trvajícím programem nás provázela předsedkyně OS Norbert, Mgr. Hana Polednová, která si připravila i zajímavé postřehy k programu. Dlouhotrvající potlesk byl jedním z projevů naší vděčnosti za krásný duchovní zážitek.

První den nového roku 2012 patřil v Norbertinu již tradičně

celodenní adoraci za naši olomouckou arcidiecézi s vlastním programem i pro veřejnost.
Ať Pán žehná naší arcidiecézi, jejím církevním i světským představitelům a všem lidem dobré vůle!

 

 

 

Pokračování