(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2011

 

Posezení se zaměstnanci a Štědrý večer

V předvánoční atmosféře jsme si udělali čas na přátelské posezení s našimi zaměstnanci. Na jeho začátku popřála S. Petra - představená provincie- všem zaměstnancům požehnané svátky, poděkovala za jejich obětavou službu pro dobré fungování Norbertina a ujistila o naší vděčnosti. Následoval vánoční příběh na povzbuzení, trochu jsme si zazpívali a vzájemně se potěšili připravenými dárky.

Po slavnostní liturgii Večerních chval a po štědrovečerní večeři jsem se sešly u nazdobeného stromečku, abychom si zazpívaly koledy a potěšily se z dárků, které každá dostala. Vlastní slavení mše svaté –Vigilie Narození Páně – jsme se účastnily v bazilice za přítomnosti Mons. Josefa Hrdličky, který byl hlavním celebrantem této nádherné slavnosti. Bazilika byla naplněna do posledního místa, z kůru zněla Vánoční mše v podání místního sboru a varhan s doprovodnými nástroji. „O milosrdenství tvém, Hospodine, na věky budu zpívat“.
Snímky z obou akcí

V předvánočním čase

si na nás udělala čas naše generální představená M. Hermana a spolu se S. Aurélií nám přišly popřát k blížícím se svátkům.
Také nám ukázaly fotky ze života sester ve Wilmingtonu v Kalifornii a M. Hermana nás seznámila s předběžným programem při slavení Jubilea Kongregace v r. 2012.
Srdečnou atmosféru umocnilo předání dárků, které si rozbalíme až u vánočního stromečku.

S dostatečným předstihem jsme si naplánovaly pečení cukroví, do kterého se zapojil každý, kdo chtěl. Na pohled je docela pěkné, věříme, že bude i dobré.
Snímky z obou akcí

Adventní dny očekávání, naslouchání a modlitby

jsou pro nás také časem duchovního povzbuzení, kterého se nám dostalo od P. Klementa, O. Praem., při společném posezení s našimi zaměstnanci a především od Mons. Josefa Hrdličky, pomocného biskupa olomouckého, při adventním setkání, které připravila Matice svatokopecká.
Ilustrační snímky

Čas dušiček

Před slavností Všech svatých 1. listopadu a Památkou všech zemřelých 2. listopadu jsme byly uklidit a vyzdobit hroby našich spolusester a dobrodinců na našem bývalém působišti na Táborsku, (Čekanice, Klokoty a Mladá Vožice), následně v Nové říši a zde na Svatém Kopečku. Po zapálení svíček jsme se spojily v tiché modlitbě za spásu jejich duší.
Snímky z přípravy hrobů

Oslava svátku svatého Gilberta

V den svátku sv. Gilberta, opata premonstrátského řádu, jsme oslavily také řeholní svátek představené komunity S. Gilberty, která jej má za svého patrona a pomocníka při své službě společenství.
Snímky z oslavy

Pouť na Svatý Hostýn

Ve středu 12. října jsme se vydaly na pouť na Svatý Hostýn, k Vítězné ochraně Moravy, abychom poděkovaly za její stálou mateřskou pomoc a poprosily o další mocnou přímluvu. Počasí nám přálo, takže jsme mohly v klidu projít většinu krásných míst na tomto posvátném vrchu s průvodcem z Matice svatohostýnské. Od Vodní kaple, přes meditační Cestu světla jsme doputovaly do baziliky a účastnily se mše svaté.
Po dobrém obědě nás průvodce provedl poutními domy, kaplemi, muzeem a prošel s námi Jurkovičovu křížovou cestu se zastávkou na hřbitově, kde jsme vděčně vzpomněly na + P. Jeřábka SJ, který byl v noviciátě naší velkou oporou. Další kroky nás vedly k větrné elektrárně a samozřejmě i na nejstarší rozhlednu na východní Moravě. Krásná podzimní příroda měla své kouzlo. Vracely jsme se osvěžené a posílené do dalších dnů.
Snímky z pouti

Přivezení ostatků papeže Jana Pavla II.

V úterý 27. září 2011, v předvečer slavnosti sv. Václava v olomoucké katedrále, která je zasvěcena tomuto vzácnému patronu naší vlasti,byly přivezeny ostatky (krůpěj krve s kouskem šatu) blahoslaveného Jana Pavla II.
Před zahájením slavnostní bohoslužby její účastníci měli možnost shlédnout krátký film a zavzpomínat si na návštěvu sv. otce Jana Pavla II. v katedrále sv. Václava v Olomouci před 16ti lety.
Následovala mše svatá na poděkování za blahořečení papeže Jana Pavla II., při níž jsme slavnostně přivítali jeho ostatky, které katedrála získala. V naplněné katedrále zazněl na závěr Svatováclavský chorál a Česká státní hymna – nádhernou atmosféru nelze popsat. Připojili jsme se tím také k mostu modliteb za náš národ.
Několik snímků

Dvě setkání

Dne 27. 9. 2011 jsme v našem klášteře přivítaly zaměstnance Domova blah. Bronislavy z Humpolce, kteří nás přijeli navštívit, a strávit jeden slunečný den v pěkném prostředí Svatého Kopečka. Někteří zaměstnanci byli u nás poprvé.
Po malém pohoštění jsme jim ukázaly prostory našeho Domova sv. Norberta, a vedoucí Mgr. Hana Polednová je seznámila s jeho provozem a ukázala pokoje klientů. Prohlédli si naši kapli i další části kláštera. Potom navštívili baziliku, zdejší hospic, kde mohli načerpat řadu praktických podnětů v práci s klienty.
Závěr výletu patřil zdejší zoologické zahradě, která je jedním z největších turistických lákadel regionu.

Poslední zářijovou sobotu jsme prožily v přítomnosti naší generální představené M. Hermany a její generální rádkyně S. Aurélie.
Jedním z důvodů její návštěvy byla vzdálená duchovní příprava na provinční a Kongregační kapituly, které se mají v příštím roce konat. Předala nám podklady pro společnou duchovní přípravu, které byly na generalátě připraveny a za které jsme vděčné.
Podělila se s námi také o zážitky a fotografie z nového působení našich sester v Kalifornii od srpna letošního roku.
Několik snímků

Papežský vlak v Olomouci 23. - 24. září 2011

Velkým zážitkem byla pro nás prohlídka papežského vlaku, který byl na olomouckém hlavním nádraží dva dny k dispozici s nádhernou expozicí ze života blahoslaveného papeže Jana. Pavla II. Video z jeho požehnané návštěvy v bazilice na Svatém Kopečku dne 21. května 1995 nám přiblížilo nezapomenutelnou atmosféru v jeho blízkosti.
Několik fotografií
Pozvánka na prohlídku vlaku Jana Pavla II

Odpustkové slavnosti 2011 - od soboty 20. srpna do úterý 23. srpna

I letošní odpustkové slavnosti v bazilice Navštívení P. Marie se nesly v duchu adorací, slavnostní bohoslužby a uctívání milostného obrazu P. Marie.
Slavnostnost těchto dnů umocnili pozvaní hosté: P. Pavel Havlát OM a P. Marián Kosík O Praem., opat v Nové Říši.
V úvodu těchto požehnaných dní zajistila Matice svatokopecká komentovanou prohlídku baziliky a přilehlých prostor.
Několik snímků

Přijetí čtyř nových terciářů

Večerní chvály při památce svatých Adriána a Jakuba, kněží premonstrátského řádu a jejich druhů, mučedníků gorkumských (9. 7.) byly tentokrát pro naše společenství výjimečné, poněvadž po nich byli stanoveným obřadem přijati 4 noví terciáři, kteří chtějí v duchu svatého Norberta a v blízkosti našeho společenství prohloubit svůj duchovní život. Obřad vedl P. Bernard, O. Praem., který je v homilii povzbudil k radostné a horlivé odpovědi na Boží pozvání do premonstrátské rodiny. V rámci obřadu přijali od S. Petry, provinční představené, terciářský škapulíř a nové jméno, které je symbolem nového začátku.
Naše terciářská rodina se rozrostla o sestru Ludmilu, Augustinu, Františku a bratra Josefa. Na závěr jsme se s nimi srdečně přivítaly a popřály hodně Božích milostí na nové cestě.
Několik snímků

Jednodenní výlet se zaměstnanci do premonstrátského kláštera v Nové Říši

Již tradičně jsme se vydaly s našimi zaměstnanci na společný jednodenní výlet. Letos jsme navštívili 7. července premonstrátský klášter v Nové Říši, který slaví 800 let od svého založení.
Velmi zajímavý byl výklad historie kostela a prostor kláštera, kde je výstava bohoslužebných historických rouch a předmětů v historických pokojích opatů. Zajímala nás i stálá expozice zdejších rodáků - klasicistních hudebních umělců bratrů Vranických či klavíristy a skladatele Jana Nováka, či zdejšího učitele a básníka doby symbolismu Otokara Březinovy.
Po obědě jsme se společně vydali do Telče, zvláště do historického centra , kde je krásné renesanční náměstí a zámek. Ne bezdůvodně byla Telč zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Při šťastném večerním návratu bylo za co děkovat.
Několik snímků

Poohlédnutí se za velehradskou poutí

I letošní putování ke kořenům naší víry, kultury, vzdělanosti i státnosti, kterou slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj tak obětavě hlásali našim předkům, bylo osobním i společným obohacením všech přítomných. Slavnostní bohoslužbě předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, v kázání nás povzbudil brněnský biskup Vojtěch Cikrle; byli zde přítomni i další vzácní hosté. K naší velké radosti byl na závěr národní pouti oceněn ČBK také náš premonstrát P. kpt. Zdík M. Jordánek, který působil jako vojenský kaplan na misi v Afghánistánu.
Snímky z Velehradu

To je dětí jako smetí (ptačí překvapení)

Velké bylo překvapení při zalévání květin v truhlíku na balkoně, když se v jeho rohu objevilo nejdříve prázdné, do kruhu pečlivě vypracované malé hnízdo, postupně se v něm objevila vajíčka, ze kterých se vyklubala ptačí mláďata. Je to krásná podívaná, když jsou mláďata krmena svými ptačími rodiči. Snímky jsou z 1. července.

Venkovní posezení ve středu 29. června 2011 spojené s grilováním

Odpolední opékačka v den slavnosti sv. Petra a Pavla se nám opět vydařila, včetně pěkného počasí, které vydrželo až do večera. Oslavil se při ní i svátek Sr. Petry a Petra, který byl hlavním aktérem a navrhovatelem chutného menu. Někteří se zaměstnanců měli s sebou i rodinné příslušníky, pozvání přijali i naši senioři z Domova sv. Norberta, takže odpoledne jako vymalované!
Několik snímků

Slavení Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 23. června 2011 jsme se účastnily společného slavení Těla a Krve Páně v kostele sv. Mořice v Olomouci, za přítomnosti obou biskupů, duchovenstva a Božího lidu. Následovala adorace a potom vyšel průvod, v němž byla nesena Svátost oltářní městem, konaly se modlitby za obyvatele a veřejnou správu města.
Na závěr jednotlivých pobožností požehnal arcibiskup Jan Graubner všem přítomným a celému městu. Eucharistický průvod byl zakončen v kostele sv. Michala, kde zaznělo slavné Te Deum.
Několik snímků

Malý varhanní koncert se konal 20. června 2011

V pondělním podvečeru se rozezněly malé varhany v kapli sv. Norberta u sester premonstrátek, aby pod vedením interpreta Petra Strakoše zazněly skladby velkých mistrů J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších, k oslavě Boží a jako dík za roční fungování této kaple. Byl to pro nás hluboký kulturní zážitek, kterého se účastnili i lidé z farnosti. Závěrečný potlesk byl provázen upřímným díkem interpretovi, a to nejen za provedení, ale také za profesní výběr skladeb. Petr Strakoš tento královský nástroj velmi dobře zná; v létech 2007-9 se významně podílel na jeho obnově na kůru, odkud byl v r. 1950 odvezen.
Program koncertu a několik snímků z kaple

Společná dovolená v premonstrátském klášteře v Teplé

Ve dnech 9. až 11. června jsme se vydaly na menší společnou dovolenou do premonstrátského kláštera v Teplé u Mariánských Lázní, kde jsme se účastnily společné liturgie, adorace a zakusily pravou premonstrátskou pohostinnost.
Navštívili jsme s P. Lohelem, asistentem provincie, nedaleký státní zámek a hrad Bečov, kde je vzácný relikviář sv. Maura. Byl to pro nás velký duchovní i kulturní zážitek, poněvadž tento relikviář domečkového typu je také vynikající zlatnickou památkou.
Páteční odpoledne jsme prožili v Mariánských Lázních (s ochutnávkou výborné točené zmrzliny) a navštívili známá místa, kde naše sestry před 19ti lety doopatrovaly tehdejšího tepelského opata Heřmana J. Tyla.
V sobotu dopoledne nás P. Augustin a Reginald provedl klášterem a jeho vzácnými kulturními památkami. S obdivem a uznáním jsme ocenily pokračování oprav rozsáhlých prostor kláštera, jehož vybrané části se postupně využívají i pro širší veřejnost. Po obědě jsme se, osvěžené na duchu i těle, vydaly na zpáteční cestu. Moc děkujeme!
Několik snímků

V sobotu 4. června 2011 jsme doprovodili na poslední cestě

naši milovanou spolusestru S. Markétu Hlavinkovou, která byla nejstarší sestrou naší provincie (nedožitých 95 let).
Po celou dlouhou dobu 69 let svého řeholního života nám byla příkladem věrnosti, hluboké modlitby, lidskosti a lásky k Tomu, kterému zasvětila své srdce. Ať ji Pán přijme do své blízkosti a nás obdaří novým dorostem.
Několik snímků

Oslavily jsme 800 let trvání premonstrátského kláštera v Nové Říši

O víkendu 28. - 29. května 2011 jsme se účastnily jubilejních slavností 800 let trvání premonstrátského kláštera v Nové Říši.
Při sobotní mši svaté byl hlavním celebrantem brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, byli zde přítomni opati a spolubratři ostatních premonstrátských klášterů z Čech i ze zahraničí, především generální opat Thomas, dále opat z Tongerlo a Averbode (Belgie) i převor se 4 bratry z Brazílie.
Po mši svaté byla prohlídka kostela i kláštera s výkladem. Odpoledne byl nádherný koncert v hudebním sále kláštera z díla bratří Vranických - novoříšských rodáků.
V neděli byl hlavním celebrantem generální opat našeho řádu Thomas Handgrätinger a z kůru znělo latinské ordinárium ke cti svatého Norberta v podání místního pěveckého sboru s orchestrem.
Odpolední Te Deum a svátostné požehnání završilo hlavní část oslav jubilea, které bude ukončeno v neděli 20. listopadu 2011 o Slavnosti Krista Krále.
Několik snímků

Setkání s našimi terciářkami ve Vlčnově

Ve středu 18. 5. 2011 jsme se setkaly s našimi terciářkami ve Vlčnově, abychom se vzájemně sdílely, obohatily a povzbudily na cestě za Pánem v premonstrátské řeholní rodině.
S. Siarda připravila duchovní slovo - “Letnice s P. Marií“ a „Studna - pramen života“, následovalo srdečné sdílení z prožívaného života s příjemným doplňkem prostřeného stolu, který pro tyto chvíle připravily naše milé terciářky. Rozdělily jsme se s nimi o letáčky Víceúčelového centra, které je v Norbertinu v provozu druhý rok a poskytuje kromě duchovních programů i možnost ubytování.
Setkání jsme završily modlitbou Večerních chval v kapli Božího milosrdenství.
Několik snímků

Oslava 60. narozenin

V pondělí 16. května jsme v Domově sv. Norberta oslavovali šedesáté narozeniny jedné z jeho obyvatel.
Srdečnou, rodinnou atmosféru, ve které zaznělo upřímné blahopřání i přání do dalších let podpořilo skromné, ale chutné pohoštění, nechyběl ani přípitek a samozřejmě i společný praktický dárek.
Několik snímků

Koncem dubna jsme zajely do Tábora v Jižních Čechách,

abychom provedly jarní úklid a výzdobu hrobů našich sester. Místa důvěrně známá a přátelské setkání se známými nás potěšila a povzbudila.
Při naší cestě do Jižních Čech jsme udělaly jednu zastávku v Mladé Vožici, kde jsme se setkaly s naším bývalým lékařem z doby, kdy jsme působily v Radvanově. Oslavily jsme v srdečném, rodinném kruhu jeho padesátiny. Bylo na co vzpomínat a za co děkovat.
Několik snímků z této cesty

Z naší okrasné zahrady v polovině května 2011

Je připraveno blahoslavení francouzského premonstráta - Pierre-Adrien Toulorge