(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Premonstrátští terciáři

Laičtí terciáři jsou bratři a sestry, kteří žijí ideál svatého Norberta, ideál evangelia ve světě v běžném denním životě, v rodině, v místní církvi, tam kde zrovna jsou. Jsou to bratři a sestry, kteří se snaží žít především dobrým křesťanským životem. Když projeví zájem být úže spojeni s některou naší premonstrátskou rodinou, jsou přijati za terciáře. Mohou taky složit terciářské sliby, pravidelně se scházejí na modlitbě a mají pravidelný kontakt i s tou konkrétní komunitou, ke které patří. Ale jejich hlavním úkolem je modlitbou posvěcovat svět a místo, ve kterém žijí se svou fyzickou rodinou.

 

 

Humpolec - pouť do Želiva a pouť na Svatý Kopeček

 

III. mezinárodní setkání premonstrátských terciářů

se uskutečnilo ve dnech 22. – 26. července 2015 v premonstrátském opatství v Teplé, které se stalo hostitelem této nádherné a nezapomenutelné události.
Komise pro premonstrátské terciáře bezvadně zvládla organizační stránku setkání, takže jsme mohli aktivně a nerušeně prožívat naše communio (společenství) skrze nádhernou liturgii v šesti jazycích, výborné jídlo s laskavou a ochotnou obsluhou, řadu neformálních setkání, ale také při naslouchání přednáškám i práci ve skupinách.
Tématické přednášky o naší každodenní konverzi, o tom, jak napomáhat rozvíjení evangelizace a o tom, jak mohu přispět k oživení zasvěceného života v naších kanoniích byly pro všechny připraveny v rodném jazyce, takže bylo velmi snadné vžít se do daného tématu.
Velkou radostí byla přítomnost našeho generálního opata Thomase Handgrätingera, který nás svou laskavou srdečností velmi povzbudil.
Na vlastní oči jsme se také mohli přesvědčit, jak pokračuje rozsáhlá rekonstrukce tohoto starobylého kláštera a jeho okolí.
Velkým zážitkem byla i slavnostní závěrečná večeře v letním refektáři, kde se konají i jiná významná společenská setkávání.
V neděli jsme odjeli do Prahy na Strahov, kde bylo toto nádherné a podnětné setkání završeno.
Fotografie

 

V sobotu 18. října 2014 jsme se vydaly do Prahy na Strahov,

abychom se účastnily Národního setkání terciářů česko-slovenské cirkárie premonstrátského řádu. Dopoledne probíhala kapitula terciářů strahovské kanonie, a v 11.00 byla slavena mše svatá v bazilice za předsednictví strahovského opata Michaela Pojezdného a dalších premonstrátských kněží.
Při ní byli přijati kandidáti do Třetího řádu a někteří členové složili své terciářské sliby. Po mši následovalo již národní setkání, které bylo přerušeno hodinovou přestávkou a ochutnávkou výborného oběda v blízké restauraci.
Po obědě následovala velmi poutavá přednáška P. Vojtěcha Kodeta, OCarm na téma „Jak žít ze Slova Božího“. Po ní pokračovala práce ve skupinách a dále společné sdílení o životě a činnosti terciářů ve svých působištích. Získaly jsme také cenné informace o mezinárodním setkání terciářů, které se uskuteční v červenci příštího roku v premonstrátském klášteře Teplá u Toužimi. Povzbuzené mnohými podněty jsme se vrátily vlakem domů.

 
 

 

V sobotu 7. června 2014 byly v Norbertinu přijaty dvě nové terciářky

do naší premonstrátské rodiny.
Po roční duchovní přípravě, kterou vedla S. Petra Nováková, byly přijaty stanoveným obřadem. Obřad se konal v odpolední hodince Liturgie hodin a vedl jej P. Bernard Slaboch OPraem, který je v promluvě ujistil, že mají účast na všech řádu udělených milostech, na všech v řádu sloužených mších a na všech v řádu konaných modlitbách a dobrých skutcích.
S. Michaela Nováková, provinční představená je přijala do naší provincie a předala jim posvěcený škapulíř s medailkou sv. Norberta. Premonstrátská rodina se tak rozrostla o sestru Kateřinu a Filoménu; přítomní se s nimi pozdravili.
Potom jsme se všichni sešli k přátelskému posezení a občerstvení s malým kulturním programem. Přijely i další terciářky z Humpolce a okolí, abychom sdíleli společnou radost.

 

 

Setkání nad liturgií 12. května 2014

Události v květnu a v únoru 2014 v Humpolci

Exercicie pro sestry premonstrátky 16. - 22. února 2014

Ve čtvrtek 31. října 2013 jsme se vydaly na delší cestu

 

Setkání terciářek ze Svatého Kopečka s terciářkami z Humpolce

V sobotním odpoledni 19. října 2013 se uskutečnilo setkání terciářek ze Svatého Kopečka s terciářkami z Humpolce v komunitě našich sester v Humpolci.
S. Petra, která má terciáře v naší provincii na starost s nimi připravila duchovní program a těm, které byly v Humpolci poprvé, ukázala fungující Domov blah. Bronislavy, který obnovila naše provincie v r. 1994.

 

Terciáři v Humpolci v dubnu 2013

Během velikonočních svátků navštívila naši komunitu naše terciářka z Oravy Ludmila Hajdúchová. Jsme jí vděčné za společenství a výborné koláče i pro naše bratry. Obohatila svou aktivní účastí i naše terciářské společenství.
Dne 9. 4. přišly všechny terciářky i kandidátky terciářek. V kapli jsme se modlily společně Nešpory a korunku k Božímu milosrdenství. Při Lectio divina nad texty evangelia z následující neděle jsme prožívaly společenství se vzkříšeným Pánem a povzbudily jsme se k vědomí Jeho přítomnosti v našem každodenním životě. Přečetly jsme si také část úvodních textů z Návodu pro práci s terciáři.
Spolu s terciářkou Ludmilou jsme navštívily klášter v Želivě. Prohlédly jsme si opatství, kostel a zrekonstruované přízemí kláštera. Navštívily jsme v modlitbě naše zemřelé bratry na hřbitově a přes les přešly ke kapličce sv. Antonína nad „Údolím štěstí“. Pěkná vycházka v slunečním dni nás potěšila.

 

Terciáři v Humpolci v únoru 2013

Pravidelná setkávání s našimi terciáři jsou především setkáním v modlitbě a nad Božím Slovem. Promítly jsme jim také krátký film ze semináře o Zambii, který podporuje Papežské misijní dílo v ČR. Putovaly jsme s nimi také do Prahy na Strahov k hrobu našeho zakladatele sv. Norberta. Formuje se také skupinka nových terciářů.

 

Dne 5.prosince 2012 bylo u nás adventní posezení

Přijetí terciářek v Humpolci v květnu 2012

Přijetí čtyř nových terciářů v červenci 2011

Setkání s našimi terciářkami ve Vlčnově v květnu 2011

 

 

 

Pokračování