(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2019

 

Události v dubnu 2019

Přání k Velikonocům 2019
Velikonoční symbolika
Svatý týden krok za krokem

Železného poutníka se účastnilo několik stovek poutníků

Na Svatém Kopečku bude znít opět italština

 

Diecézní setkání varhaníků

V sobotu 16. března jsme se se sr. Michaelou účastnily Diecézního setkání varhaníků a všech zájemců o liturgickou hudbu, které se konalo v aule Caritas v Olomouci.
Úvodní duchovní slovo měl Mons. Josef Hrdlička, jehož nadšení pro krásu církevní hudby a zpěvu čišelo z každého jeho slova. Jeden příklad za všechny: „I při zpěvu jde o život! O život věčný!“ Další pozvaní hosté: Mgr. O. Múčka a J. Gottwald nám připomněli jednak krásu chorálního zpěvu a následně probíhal praktický nácvik ordinárii a žalmů, které provázejí mešní liturgii v našich chrámech.
Zpívané texty nám byly promítány na plátně, což byla velká pomoc. Atmosféra v aule byla bezvadná, i při maximální naplněnosti, což svědčí o narůstajícím zájmu o tyto krásné duchovní počiny.
My jsme také využily příležitosti a popřály Mons. Hrdličkovi k blížícímu se svátku sv. Josefa.

 

Pohřeb S. Magdaleny

Páteční odpoledne 15. března bylo pro nás příležitostí naposledy se rozloučit s naší milovanou spolusestrou S. Magdalenou, kterou Pán po dlouhé nemoci pozval k sobě do Božího království.
Jak tiše žila, tak tiše zemřela posilována svátostí eucharistie, kterou jsme jí přinášely během mše svaté. Pán jí dopřál 94 let života a 71 let prožitých ve skrytosti zasvěceného života.
Mši svatou také spolu slavil její synovec – kněz a další příbuzní.Během mše svaté zazněly krásné duchovní skladby k Boží oslavě.

 

 

Postní doba a jaro patří k sobě

A v roce 2017 to bylo hodně podobné

 

 

V bazilice na Svatém Kopečku chybí oltář

 

Exercicie 2019

Ve dnech 17. – 23. února 2019 jsme vstoupily s P. Augustinem Prokopem, OP do požehnaného času duchovních cvičení. Hlavní téma přednášek bylo srdce – srdce naše lidské a proti němu Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Mariino.
Co je pro zasvěcenou osobu a člověka obecně důležitější? A byly krásné, hluboké, ale i odpočinkové a pohodové. Kéž ovoce prožitého času před Bohem v tichu, modlitbě a meditaci vydrží co nejdéle. Je dobře, že takto prožité dny vyvrcholí novým odevzdáním se Bohu a Církvi, aby to přineslo plody i vzájemné lásky a pochopení.
A na závěr – jak jinak – bylo místo pro poděkování P. Augustinovi, které naším jménem vyslovila S. Dominika, představená provincie.

 

Dnes brzy ráno za tmy (14. února na svátek sv. Valentina)

jsem ho poprvé uslyšel. Posla jara, který svými ranními trylky oznamuje, že brzy bude jaro a zima pomalu končí. Ta nynější byla určitě štědrá na vodu a vláhu, kterou potřebují podzemní vody, ale přinesla i hodně ponurých a zatažených dnů s mlhou.
Nejsem ornitolog, ale předpokládám, že to byl kos, který k nás přezimuje a začal obhajovat své teritorium. Věřím, že ho uslyším i v dalších dnech. Sýkorka, která u nás taky přezimuje, to určitě nebyla.
Z opeřenců, kteří se k nám vracejí z teplých krajin, zaslechneme asi nejdříve skřivana a špačka, kteří se objevují už během února. Jak poeticky tuto situaci vyjadřují lidová odpozorovaná moudra o tom, že na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout, a že sv. Dorota rozdává ptáčkům píšťaličky.
I.B.

 

Den zasvěceného života

V sobotu 2. února se uskutečnilo setkání řeholníků a řeholnic s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a biskupem Mons. Antonínem Baslerem v kněžském semináři v Olomouci při slavení svátku Uvedení Páně do chrámu.
Bylo to opravdové slavení a děkování za Boží dar církvi a těch, kteří zaslechli a následovali Boží volání ke službě. Při mši svaté, které předsedal arcibiskup Jan Graubner, spolu slavilo hodně kněží, celkově se nás sešlo hodně i řada mladých nových tváří, což bylo velmi povzbuzující.
Po krátkém občerstvení následovala velmi zajímavá přednáška P. ThLic. Augustina Slaninky,CM na aktuální téma: „Budování zdravého ekosystému v komunitě“. Už sám název naznačoval, že půjde o velmi podstatný a konkrétní styl života v komunitě, a bylo tomu tak. Uvedených pět základních „kamenů“ v životě komunity je klíčem k jejímu růstu.
Po přednášce jsme popřáli panu arcibiskupovi k jeho svátku a setkání jsme završili společným obědem v seminární jídelně.

   

2. února - Světový den zasvěcených osob, na svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice)

 

Svatý Otec v Panamě na setkání s mládeží

Připomennutí tří církevních svátků v první polovině února

 

Tříkrálové žehnání

Před slavností Zjevení Páně (6. ledna), kdy si církev připomíná veřejné představení Ježíše jako Bohočlověka světu (klanění Tří králů), byl za zpěvu koled požehnán náš klášter, obytné pokoje i provozní místnosti.
P. Bernard nejdříve požehnal vodu, kadidlo a křídu a toto trojí bylo použito při tříkrálové obchůzce. Kadidlem byly prostory provoněny a posvěcenou křídou se na dveře napsalo: K+M+B+2019 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky a všechny ty, kteří v nich přebývají a u nás též i pracují pro dobro druhých.
To je hlavní důvod této tříkrálové obchůzky, vždyť je krásné bydlet a pracovat na požehnaném místě, kdy člověk všechno dobré očekává od Boha a celý svůj život odevzdá tomu, který nás svým křížem vykoupil.

 

Konečně zima

Na Svatý Kopeček konečně na Tři krále dorazila ta pravá sněhová nadílka, na kterou jsme dlouho čekali. Hlavně děti, a je krásné slyšet jejich veselý smích a dovádění při sáňkování, ať to vydrží!

   

 

Novoroční adorace

Nový rok 2019 jsme již tradičně věnovaly v našem společenství adoraci za naši olomouckou arcidiecézi, Mons. Janem Graubnerem počínaje a posledním človíčkem ve farnosti konče.
Vnímáme tuto svoji úlohu jako velmi cennou službu v církvi a je dobře, že se během roku připojí ostatní farnosti. Modlit se, adorovat a obětovat se za církev, vyprošovat Ducha Božího všem lidem dobré vůle, je jedním z mnoha úkolů, které zde na tomto místě a v tomto čase milosti máme a chceme naplňovat. Kéž na všechny lidi a celé Boží stvoření, spočine Áronovo slavnostní požehnání: „Ať tě Hospodin požehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“.

 

 

 

 

 

 

Pokračování