(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Dožínková slavnost v ambitech
Dožínková slavnost v ambitech

V září a v srpnu (doplněny dožínky)

Jedna ze zastávek v rámci seniorského relaxu na Hostýnku (akce Matice svatohostýnské), skupinu 40 seniorů skvěle doprovázela S. Jitka

Ač je to neuvěřitelné, S. Jitka oslavila už 70 let svého aktivního působení zde na této Zemi

Nová představená komunity

Na počátku září začne v areálu baziliky Navštívení Panny Marie rozsáhlá rekonstrukce

Duchovní slovo

 

Premonstráti

Putovní kazatel Norbert z Xanten (*asi 1080 - +6.6.1134) založil r. 1120 v pustině Prémontré u Laonu klášterní společnost, která přijala řeholi kanovníků augustiniánů. Řád byl potvrzen papežem Honoriem II. v r. 1126, kdy se Norbert stal magdeburským biskupem. Po ovládnutí Magdeburku protestanty r. 1627 byly Norbertovy ostatky přeneseny do kláštera v Praze na Strahově.
Za Norbertova nástupce, Huga z Fosses, byl zprvu volný svazek přísněji centralizován po vzoru cisterciáků. Řád se věnoval zvláště duchovní správě ve farnostech a charitativním činnostem, mj. ve vlastních špitálech. Premonstráti jako první uskutečnili ideu třetího řádu, tj. spojení laiků mimo klášter s životem řeholní komunity. V českých zemích vznikl první klášter necelých dvacet let po potvrzení řádu, začátkem 40. let založil biskup Jindřich Zdík klášter na Strahově v Praze (Regia canonia Strahoviensis in Monte Sion Pragae). Ve zdejším klášterním kostele Panny Marie je pohřben Vladislav II. (+1174). Dalšími významnými konventy byly Želiv, Teplá (založená českým šlechticem a mučedníkem bl. Hroznatou), Svatý Kopeček u Olomouce a řada dalších. Po husitských bouřích obnovili premonstráti činnost až v době rekatolizace, zvláště za přispění Jana Lohelia, od r. 1612 pražského arcibiskupa.

Sestry premonstrátky

Kongregace sester premonstrátek byla založena na Svatém Kopečku u Olomouce 27. 4. 1902 snahou strahovského premonstráta P. Vojtěcha Vincence Frejky (1866-1937), v té době kaplan na Sv. Kopečku. Je jednou z větví premonstrátského řádu, který založil r. 1120 sv. Norbert. Žije podle Řehole sv. Augustina v duchu sv. Norberta – je papežského práva. Řídí se obnovenými Konstitucemi v duchu II. vatikánského koncilu, které byly schváleny 11. října 1987.
Dne 23. července 1902 byla tato Kongregace na řádové generální kapitule v Averbode v Belgii schválena a přijata do premonstrátského řádu. Založením Kongregace sester premonstrátek na Svatém Kopečku v roce 1902 se obnovil na území dnešního Česka a Slovenska premonstrátský způsob života sester, který zanikl zrušením kontemplativních společenství v době vlády Josefa II.

Od r. 1939 má Kongregace dvě provincie: Českomoravskou s provinčním sídlem na Svatém Kopečku a Slovenskou s provinčním sídlem v Trnavě. Sídlo generální představené Kongregace je v Trnavě na Slovensku. V roce 1970 Kongregace obdržela papežské schválení.

Naše Kongregace vede své členky k vlastnímu posvěcení společným životem podle evangelních rad Bohu zasvěcené čistoty, chudoby a poslušnosti. Spojujeme rozjímavý život s vnější činností, jak apoštolskou a duchovní, tak sociálně-charitativní podle hesla „Ad omnes opus bonum parati“ – „Ke každému dobrému dílu připraveny“. Podle Kristova příkladu vydáváme slibem chudoby svědectví, že všechno, co člověk má, dokonce všechno, co sám je, je dáno, aby sloužilo lidem k získání slíbené blaženosti. Konstituce čl. 2,3.
Podle premonstrátské tradice a spirituality uskutečňujeme naše poslání uctíváním eucharistie a panenské Matky Boží Marie, společnou chválou Pána v chóru a apoštolským životem v pokání.
Eucharistický život uskutečňujeme zvláště denním spoluslavením Nejsvětější Oběti, častými adoracemi a návštěvami Krista v Eucharistii. Po příkladu svatého Otce Norberta se snažíme o prohloubení své víry v Něj, lásky a úcty k Němu a o smír za urážky, kterých se Mu v této Svátosti dostává.
Úctu a lásku k Panně Marii, naší Paní, prožíváme společně i jednotlivě. Učíme se od Ní naprosté oddanosti Bohu a službě lidem. Abychom vyjádřily také svou vděčnost Bohu za všechny udělené milosti, připojujeme se k jejímu Magnificat.
V liturgické modlitbě se spojujeme k Boží chvále s celou Církví, a tak přispíváme do duchovního pokladu Církve, ze kterého pak ona rozdává.
V duchu kajícnosti podstupujeme bolestné konflikty s přítomností, když chceme svět činit více křesťanský. Jednotlivě a společně si ukládáme různá omezení jako náhradu za vlastní a cizí provinění.
Náš apoštolát zahrnuje různé jeho druhy podle dané situace. Především klademe důraz na apoštolát eucharistický a mariánský a na apoštolát liturgické a prosebné modlitby a oběti. Směrnice čl. 3/1-5
Chceme žít společně jako první křesťané „ s radostí a upřímným srdcem" (Sk 2, 46), abychom byly pravými svědkyněmi skutečné lásky k bližnímu.
Svatý Norbert zvlášť doporučoval pohostinnost a pomoc chudým a potřebným. Proto chceme mít srdce a ruce otevřené k potřebám lidí, zvláště jakýmkoliv způsobem tísněným, trpícím a utlačovaným.
Naše komunity chtějí být místy duchovního občerstvování.

Třetí řád

Jsou kněží a laici, muži a ženy, kteří vedeni duchovní náklonností k Norbertovu založení, hledají u našich komunit duchovní povzbuzení a místo lidského a křesťanského spole-čenství. Aby ve svém životě prohloubili víru a apoštolskou aktivitu, chtějí být s naším řádem a s některou komunitou úžeji spojeni. Kongregace je přijímá za bratry a sestry k řádu přidruženého společenství (za terciáře a terciářky).Směrnice čl. 8/1

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: